Saturday, January 2, 2010

Basic Pharmacology အေျခခံေဆးဝါးေဗဒ

(ယမုန္နာ ေဆးခန္းလက္ေထာက္မ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာသာျဖစ္သည္၊)

အသံုးအႏႈန္းမ်ား
. Symptomatic treatment ေရာဂါလကၡဏာကို သက္သာေစရန္ကုသျခင္း၊
. Curative treatment ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား ကုသျခင္း၊
. Placebo လူနာေက်နပ္ရေစရန္ ကုသျခင္း၊
. Radical cure ေရာဂါစင္ေအာင္ကုသျခင္း၊ (ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၌ သံုးတတ္သည္)
. Prescription ေဆးစာ၊

Dose (ဒို႔စ္)
ေဆးကို တႀကိမ္လ်င္ မည္မွ်ေပးရသည္ကို ဆိုလိုသည္။ (ဒို႔စ္)သည္ လူနာ၏ အသက္ေပၚ မူမတည္၊ လူနာ၏ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ အေပၚမူတည္သည္။ တၾကိမ္လ်င္ ေဆးအေလးခ်ိန္မည္မွ် တိုက္ရမည္။ တေန႔ကို အၾကိမ္မည္မွ် တိုက္ရမည္၊ အတိအက် ညႊန္းရသည္။ အစားႏွင့္နီး-ေဝးရမည္၊ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရန္လို-မလို၊ ေဆးေသာက္ျပီး နားရန္လို-မလို၊ အျခားေဆးမ်ား ႏွင့္အတူတိုက္ရ-မတိုက္ရ စသျဖင့္လည္း ညႊန္းေပးရမည္။

Course (ကို႔စ္)
ေဆးကို မည္မွ်ၾကာၾကာေပးရမည္။ ပဌမ (ကို ့စ္)ျပီးေနာက္ ဒုတိယ(ကို ့စ္) လိုခ်င္လိုမည္။ ဥပမာ ေမးခိုင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို တလျခား ႏွစ္ခါထိုးရသည္။ တီဘီေဆးမ်ားေပးလွ်င္ ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၉ လ။

ေဆးေပးရန္လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Routes of administration
1. Topical (ေတာ့ပီကယ္) အေပၚယံမွေပးျခင္း၊
Epicutaneous (အေရျပားေပၚသုိ႔ေပးျခင္း၊) e.g. allergy testing, topical local anaesthesia ထံုေဆး၊ ေဆးတည့္မတည့္ စမ္းျခင္း
Inhalational (ရွဴေဆး၊) e.g. Asthma medications ပန္းနာေဆး
Enema (စအိုမွေပးျခင္း၊) e.g. contrast media for imaging of the bowel ဝမ္းျခဴျခင္း။
Eye drops (မ်က္စိထဲထည့္ျခင္း၊) (onto the conjunctiva), e.g. antibiotics for conjunctivitis မ်က္စဥ္း
Intranasal (ႏွာေခါင္းထဲထည့္ေပးျခင္း၊) (into the nose), e.g. decongestant nasal sprays နားေဆးရည္
Vaginal (ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲထည့္ျခင္း၊) e.g. topical estrogens, antibacterial

2. External (အျပင္မွထည့္ေပးျခင္း)
Oral/ Orally/By Mouth (ပါးစပ္မွေပးျခင္း၊) ေဆးျပား၊ ေဆးရည္၊ ေဆးေတာင့္။) tablets, capsules, or drops
By gastric feeding tube (အစာလမ္းထဲျပြန္ျဖင့္ေပးျခင္း) feeding tube, or gastrostomy, many drugs and parenteral nutrition
Rectally (အစာေဟာင္းအိမ္ထဲထည့္ေပးျခင္း) various drugs in suppository or enema form

3. Parenteral by injection or infusion (ထုိးသြင္းေပးျခင္း)
IV = intra-venous (ေသြးျပန္ေၾကာထဲသြင္းျခင္း)e.g. total parenteral nutrition
IA = intra-arterial (ေသြးလႊတ္ေၾကာထဲသြင္းျခင္း) e.g. vasodilator drugs and thrombolytic drugs
IM = Intra-muscular (ၾကြက္သားထဲထိုးျခင္း) e.g. many vaccines, antibiotics
IC = Intra-cardiac (ႏွလံုးထဲထိုးျခင္း) e.g. adrenaline
S/C = Sub-cutaneous (အေရျပားေအာက္ထဲထိုးျခင္း) e.g. insulin
IO = Intra-osseous infusion (အ႐ိုးထဲသြင္းျခင္း)
ID = Intra-sermal (အေရျပားထဲသြင္းျခင္း) for skin testing some allergens, and also for tattoos and BCG vaccine
IT = Intra-thecal (ခါး႐ိုးဆစ္ျပြန္ (စပုိင္နယ္-ကယ္နယ္) ထဲသြင္းျခင္း) for spinal anaesthesia and chemotherapy
IP = Intra-peritoneal (ဝမ္းဗိုက္အေခါင္း (ပယ္ရီတုိနီယမ္) ထဲသြင္းျခင္း) e.g. peritoneal dialysis

4. Other means (အျခားနည္းလမ္းမ်ား)
Epidural (အပီဂ်ဴရယ္) (ခါး႐ိုးဆစ္ထဲအရည္သြင္းျခင္း) (injection or infusion into the epidural space), e.g. epidural anaesthesia and Spinal anaesthesia (SA)

Risks of IV intravenous therapy ေသြးျပန္ေၾကာထဲ ေဆးသြင္းျခင္း၏ အႏၱာရာယ္မ်ား
1) Infection (အင္ဖက္ရွင္) ပိုးဝင္ျခင္း၊
2) Phlebitis (ေသြးျပန္ေၾကာေရာင္ျခင္း)
3) Infiltration (အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ေဆးေရာက္သြားျခင္း)
4) Fluid overload (အရည္လိုအပ္သည္ထက္ မ်ားသြားျခင္း)
5) Electrolyte imbalance (ဓါတ္ဆားအခ်ဳိး မမွ်တျဖစ္သြားျခင္း)
6) Embolism (ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း)

ေဆးအုပ္စုမ်ား (၉)စု
1. Antacids အစာအိမ္ အက္စစ္ဓါတ္ပ်ယ္ေဆးမ်ား၊ Aluminium Hydroxide, Magnesium Trisilicate, Magnesium Carbonate, Calcium Carbonate

2. Antibiotics ပဋိဇီဝေဆးမ်ား၊ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ႏိုင္သည့္ေဆးမ်ား၊

3. Anticholinereics/Antispasmodics (အင္တီ-ကိုလီနားဂ်စ္) (အင္တီ-စပတ္စ္မိုးဒစ္) အနာသက္သာေဆး၊

4. Antihistamines အင္တီ-ဟစ္တမင္း၊ Avil, Burmeton, Alrid, Citrizine etc.

5. Antihypertensive အင္တီ-ဟိုင္ပါတန္းဆစ္ဖ္၊ ေသြးတိုးက်ေဆး၊
a. Diuretics (ဆီးသြားေစသည့္ေဆး) Hydrochlorothiazide, (Lasix) and Trosemide (Demadex), the combination of Triamterene and Hydrochlorothiazide (Aquazide), and metolazone (Zaroxolyn)
b. Beta-blockers (ဘီတာ-ဘေလာ့ကား) (Antolol), Propranolol, (Inderal), Metoprolol, Nadolol, Betaxolol, Acebutolol, Pindolol and Bisoprolol
c. ACE inhibitors (ေအစီအီး-အင္ဟဗစ္တား)၊ (Enalapril, Captopril, Lisinopril. Benazepril, Quinapril, Perindopril, Ramipril, Trandolapril, Fosinopril (Monopril), and Moexuoril,
d. Angiotinsin receptor blocker (ARB) (ေအအာရ္ဘီ) Losartan, Irbesartan, Valsartan, Candesartan, Olmesartan, Telmisartan, and Eprosartan
e. Calcium channel blockers (CCBs) (စီစီဘီ) (Amlodipine, Sustained release Nifedipine, Felodipine, and Nisoldipine)
f. Alpha – blockers (အာလ္ဖါ-ဘေလာ့ကား) အုပ္စု (Clonidine)

6. Beta blockers = (ဘီတာ-ဘေလာ့ကား) အလိုအေလ်ာက္တံု႔ျပန္သည့္ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ Autonomic (involuntary) Nervous System တြင္ အေရးပါေသာ Adrinaline (Epinephrine) ကို တားဆီးမႈ လုပ္သည့္ ေဆး။ ႏွလံုးတင္းအားေလ်ာ့ေစသည္။ ႏွလံုးခံုႏွဳန္းေလ်ာ့မည္။ ႏွလံုး၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ တကိုယ္လံုးရွိ ေသြးေၾကာမ်ား၏ ႀကံဳ႕ႏိုင္စြမ္းနည္းေစမည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါတုိ႔ အတြက္ ေဆးမ်ား၊ ႏွလံုးခုံႏႈန္း မမွန္သည့္ Cardiac arrhythmias, Tachycardias ေရာဂါအတြက္ သံုးသည္။ ႏွလံုးက ေအာက္စီဂ်င္ လိုအပ္မႈအား ေလ်ာ့ခ်ေပးသျဖင့္ Angina pecetoris ေခၚ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ အတြက္သံုးသည္။ ေသြးတုိးကိုလည္းက်ေစသည္။ အျခား အသံုးဝင္မႈမ်ားမွာ Migraine headaches (မိုင္ဂရင္း) ေခါင္းကိုက္-ေခါင္းမူး ေရာဂါ၊ ေျခလက္တံုအေၾကာက္ေရာဂါ၊ Stage fright (Social phobia) အေၾကာက္ေရာဂါတမ်ဳိး တုိ႔ျဖစ္သည္။

7. Corticosteroids =(ေကာ္တီကို-စတီရြိဳတ္) အေရာင္ေလ်ာ့ေစသည့္ေဆး၊ နီျခင္းကို သက္သာေစသည္။ (အလာဂ်ီ) ျဖစ္ျခင္းကို သက္သာေစသည္၊ ေရာဂါလကၡဏာကို သက္သာေစသည့္ေဆးမ်ား၊ ေအာက္ပါတို ့ အတြက္သံုးသည္။
- Endocrine Disorders (အင္ဒိုခ႐ိုင္း)ေရာဂါမ်ား၊
- Rheumatic Disorders (႐ူမက္တစ္)ေရာဂါ၊
- Collagen Diseases (ကိုလာဂ်င္)ေရာဂါ၊
- Dermatologic Diseases အေရျပားနာမ်ား၊
- Allergic states (အလာဂ်ီ) ျဖစ္ျခင္း၊
- Ophthalmic diseases မ်က္စိေရာဂါမ်ား၊
- Respiratory Disorders အသက္ရွဴလမ္းေရာဂါ၊
- Hematoloeic Disorders ေသြးေရာဂါ၊
- Neoplastic Diseases ကင္္ဆာေရာဂါ၊
- Edematous states ကိုယ္ေရာင္ျခင္း၊

8. Dirutics = ဆီးသြားေစသည့္ ေသြးတုိး၊ ကိုယ္ေရာင္ျခင္းမ်ား အတြက္ သံုးသည့္ေဆးမ်ား၊

9. NSAID (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) = (စတီ႐ိြဳက္)မပါေသာ အနာ-အဖ်ား-အေရာင္က် ေဆးမ်ား၊ အမ်ားဆံုးေသာ အကိုက္-အဖ်ား-အနာ သက္သာေဆးမ်ားျဖစ္သည္၊

ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆးမ်ား
အုပ္စု (၁၃) မ်ိဳးခဲြထားသည္။
1) Aminoglycosides (အမိုင္ႏုိဂလိုင္ကိုဆုိက္)အုပ္စု၊ အုပ္စုခဲြ (၇)မ်ိဳးရွိသည္။
2) Carbapenems (ကာဘာပင္နင္)အုပ္စု၊ အုပ္စုခဲြ (၂)မ်ိဳးရွိသည္။
3) Cephalosporins 1st generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ပဌမမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဳိးရွိသည္။
4) Cephalosporins 2nd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၆)မ်ဳိးရွိသည္။
5) Cephalosporins 3rd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ တတိယမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခြဲ (၈)မ်ဳိးရွိသည္။
6) Cephalosporins 4th generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ အုပ္စု)
7) Macrolides (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin (မက္ခ႐ိုလုိက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၃)မ်ိး ရွိသည္။
8) Penicillins (Amoxicillin, Ampicillin, Cloxacillin, Penicillin G (Benzylpenicillin Na or K), Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin K), Piperacillin, Ticarcillin) (ပနယ္စလင္) အုပ္စု၊
9) Polypeptides Polypeptides (Bacitracin, Colistin) (ေပၚလီပက္ပတုိက္) အုပ္စု၊
10) Quinolones Quinolones (Ciprofloxacin, Enoxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin) (ကြီႏိုလံုး) အုပ္စု၊
11) Sulfonamides (Sulfacetamide, Trimethoprim-Sulfamethoxazole) (ဆာလ္ဖိုနမိုက္) အုပ္စု၊
12) Tetracyclines (Demeclocycline, Doxycycline, Tetracycline) (တက္ထရြာဆုိက္ကလင္း) အုပ္စု၊
13) Miscellaneous antibiotics အျခားေသာ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား၊ (၁၁)မ်ဳိးရွိသည္။

ေဆးအုပ္စုတခုျခင္းအေၾကာင္း

1. Aminoglycosides (Amikacin, Gentamicin, Kanamycin, Neomycin, netilmicin, Streptomycin, Tobramycin) (အမိုင္ႏိုဂလုိကိုဆိုက္) အုပ္စု၊ အုပ္စုခြဲ (၇)မ်ဳိး ရွိသည္။
1. (1) Amikacin (Sulphate) (5 mg/kg BD IV/IM) (7.5 mg/kg BD IV) မီးေလာင္နာ၊ သဲေျခအိတ္ျပြန္ ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေမြးစကေလး ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္း ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊
1. (2) Gentamicin (Sulphate) (1.0 – 2.5 mg/kg TDS IV/IM) (2.5 mg/kg TDS IV/IM) ႐ုတ္တရက္ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ သဲေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ေဆး႐ံု အတြင္းလူနာမ်ားႏူမိုးနီးယား၊ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊
1. (3) Kanamycin (Acid Sulphate) (500 mg TDS IV/IM) (1 Gm QID Orally) (7.5 mg/kg TDS IV/IM) ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အူေရာင္ျခင္း၊ တီဘီ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အသဲေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ျခင္း၊
1. (4) Neomycin (Sulphate) (4-12 gm Daily Orally) (0.5% Topical) အစာလမ္းေၾကာင္းအားပိုးသန္႔ေစရန္၊ = 1 Gm QID x 1-2 days before bowel surëery အသဲေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ျခင္း၊ = 1 Gm QID ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာမ်ား၊ မခဲြစိတ္မီ ပိုးသန္႔ေစရန္၊ အသဲအလုပ္မလုပ္၍ သတိေမ့ျခင္း၊ လိမ္းေဆးမ်ား၊ (ကိုလက္စတီေရာ) မ်ားျခင္း၊ အနာဒဏ္ရာမ်ား၊ မေကာင္းေသာသတၱိမ်ား၊ နား- ေက်ာက္ကပ္ တုိ႔အား ထိခိုက္ေစသည္။
1. (5) Netilmicin (Sulphate) UTI. (3-4 mg/kg IV/IM TDS) (2.142 mg/kg BD IM/IV) ေသြးဆံုးၿပီး အမ်ဴိးသမီးမ်ား၌ ေနာက္က်ေသာ ရင္သားကင္ဆာ၊ ဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုရီးယား၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္စဥ္ (အင္ဖက္ရွင္) ဝင္ျခင္း၊ အဆစ္ထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊
1. (6) Streptomycin 15 mg/kg OD-BD ပဋိဇီဝေဆး၊ တီဘီ၊ ပလိပ္ေရာဂါ၊
1. (7) Tobramycin (3-5 mg/kg IM/slow IV) (2.25 mg/kg TDS IM/IV) သဲေျခအိပ္ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိပိုးဝင္ ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အနာ-အကိုက္ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အစာအိမ္အနာ၊ ေက်ာက္ကပ္ မေကာင္း၍ ဆီးနည္းသည့္ေရာဂါ၊

2. Carbapenems (ကာတာပင္နင္)အုပ္စု၊ အုပ္စုခဲြ (၂) မ်ဴိး ရွိသည္။ (Imipenem, Meropenem (ကာဘာပင္နမ္) အုပ္စု၊ (တစ္ရွဴးမ်ား ေသ၍ ပုတ္ျခင္း)၊ (ပိုးဝင္ျခင္း)၊ (ႏူမိုးနီးယား-အဆုပ္ခဲျခင္း)၊ (ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိုးဝင္ျခင္း စသည္တိုိ႔အတြက္ ေဆးမ်ား) အုပ္စုခဲြ (၂) မ်ဴိးရွိသည္။
2 (1) Imipenem (125-500 mg DB-TDS IM/IV) (15 mg/kg TDS IV Infusion) ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပား အနာ၊ ဦးေႏွာက္ျပည္တည္နာ၊ ေမ့ေဆး ေပးစဥ္ အစာေျခအရည္နည္းေစရန္၊ အ႐ိုးအဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္း ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေယာကၤ်ားဆီးႀကိတ္ ေရာင္ျခင္း၊
2 (2) Meropenem (500 mg TDS IV) (30 mg/kg BD-TDS IV) ဝမ္းတြင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အဆုပ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ မ်ဴိးပြားလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊

3. Cephalosporins, 1st generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ပဌမမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ (Cefadroxil, Cefazolin, Cephalexin) (အေရျပားႏွင့္ အသားႏုမ်ား ပိုးဝင္ျခင္းအတြက္ေဆးမ်ား) အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဳိး ရွိသည္။
3 (1) Cephalothin (Na) 120 mg/kg IV daily အ႐ိုး-အဆစ္နာ၊ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊
3 (2) Cefadroxil (500-1,000 mg BD Orally) (12.5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊
3 (3) Cefazolin (500-2,000 TDS IV/IM) (25 mg/kg TDS IV/IM) ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ ေယာကၤ်ားဆီးႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အ႐ုိး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ သဲေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊
3 (4) Cephalexin (Monohydrate) (4-8 gm TDS IV) (0.5 – 1.5 gm TDS Orally/IV) (5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ စိတ္ေရာဂါ၊ အေရျပားအနာ၊
3 (5) Cefadroxil 500-750-1000 mg BD Orally ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ျဖစ္ၿပီး ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ (အင္းဆက္အဆိပ္အတြက္ေျဖေဆး၊ အေရျပားနာမ်ား၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊)

4. Cephalosporins 2nd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္အုပ္စု)၊ (Cefaclor, Cefamandole, Cephalexin, Cefoxitin) (အသက္ရွဴလမ္းႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္ထဲပိုးဝင္ ျခင္း) အုပ္စုခဲြ (၆)မ်ဴိးရိွသည္။
4 (1) Cefaclor (Monohydrate) (250-750 mg TDS Orally) (7 mg/kg TDS Orally) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အားသီးေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊
4 (2) Cefamandole (Na) (500-2,000 mg TDS IM/IV) (33.33 mg/kg TDS IV/IM) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊ သဲေျခလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊
4 (3) Cephalexin (Monohydrate) (4-8 gm TDS IV for severe cases) (0.5-1.5 gm TDS IV) (5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ စိတ္ေရာဂါ၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ သြားပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊
4 (4) Cefoxitin (1-2 gm IM) (22.5 mg/kg QID IM) အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ HIV ျဖစ္ၿပီး (ႏူထုိဖိးလ္) ေသြးျဖဴဥနည္းျခင္း၊
4 (5) Cefotetan UTI 20 mg/kg IV BD အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီယား၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ သြားပိုးဝင္းျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊
4 (6) Cefprozil (Monohydrate) အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္း-အထက္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ နားျပည္ယုိျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊

5. Cephalosporins 3rd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ တတိယမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ (Cefixime, Cefdinir, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftizoxime, Ceftriaxone) (အေျပာ့စား-အျပင္းစား ဗက္တီးရီးယားမ်ားဝင္ျခင္း)မ်ား၊ ျပင္းပါက ထိုးေဆးေပးပါ၊ အုပ္စုခဲြ (၈)မ်ဴိးရွိသည္။
5 (1) Cefixime (200-400 mg Daily Orally) (4 mg/kg BD Orally) အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယားဆီးျပြန္အဝေရာင္ျခင္း၊ တုိက္ဖိြဳက္၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊
5 (2) Cefdinir အေရျပားအနာ၊ အာသီးေရာင္၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊
5 (3) Cefoperazone (Na) (1-2 gm BD IV) (62.5 mg/kg BD IM/IV) ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ တင္ပဆံုတြင္း အဂၤါမ်ား ေရာင္ျခင္း၊
5 (4) Cefotaxime (Na) (1-2 gm BD IV/IM) (50 mg/kg TDS IM/IV) ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးေမြးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီယား၊ ခဲြစိတ္လူနာ၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊
5 (5) Cefpodoxime (Proxetil) (100-100 mg BD Orally) (5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္းအထက္ပိုင္း-ေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပား(အင္ဖက္ရွင္)၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ဦးေခါင္းေလခိုေပါက္မ်ား ပိုးဝင္ျခင္း၊
5 (6) Ceftazidime Pentahydrate (1-6 gm TDS IV/IM) (37.5 mg/kg TDS IV/IM) ေသြးထဲဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီေရာင္ျခင္း၊ တင္ပဆံုတြင္းအဂၤါမ်ား ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ သဲေျခလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊
5 (7) Ceftizoxime (Na) (1,000 mg Daily IM) (50 mg/kg TDS IM/IV) ေသြးထဲ ဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အသက္္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ုိး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊
5 (8) Ceftriaxone (Na) (1-2 gm Daily IV/IM) (50 mg/kg Daily IV/IM) ေသြးထဲ ဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသဲ-ႏွလံုးအစားထိုးျခင္း၊ တိုက္ဖိြဳက္၊ ခြဲစိတ္လူနာ၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊

6. Cephalosporins 4th generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ စတုတၳမ်ဳိးဆက္အုပ္စု)၊ (Cefepime) ခုခံအားနည္း ေနသူအား အျပင္းစားဗက္တိီးရီးယားမ်ားဝင္ျခင္း၊) Cefepime (HCl) (1,000-2,000 mg BD IV) ႏူမိုးနီယား၊ အေရျပားအနာ၊ ေက်ာက္ကပ္အတြင္း ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊

7. Macrolides (မက္ခ႐ုိလိုက္အုပ္စု) (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin, Clarithromycin (250-500 mg Daily Orally) (7.5 mg/kg Orally) နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာေခါင္ ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ကင္ဆာတမ်ဴိး၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊
• Azithromycin (250-500 mg Daily Orally) (20 mg/kg Orally) သားအိမ္အဝ ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းအထက္ပိုင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ (လိုင္မ္)ေရာဂါ၊ အေရျပားနာ၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ေရာင္ျခင္း၊ အစာေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ေမြးစကေလးငယ္မ်ားမ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မႏိုင္ျခင္း၊ (ပနယ္စလင္) မတည့္လ်င္ေပးျခင္း၊

8. Penicillins (ပနယ္စလင္အုပ္စု)၊ (Amoxicillin, Ampicillin, Cloxacillin, Penicillin G (Benzylpenicillin Na or K), Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin K), Piperacillin, Ticarcillin) (ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ) (လိုင္းမ္ေရာဂါဆုိသည္မွာ ပိုးေကာင္ငယ္တမ်ဴိး အကိုက္ခံရ၍ အေရျပားတြင္ အနီေရာင္ အဖုအပိန္႔ထြက္ျခင္း ျဖစ္သည္၊) အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဴိးရွိသည္။ (ပင္နစလင္မ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းဆက္ၾကည့္ပါ၊)
• Amoxacilin ပနယ္စလင္အုပ္စုဝင္ပဋိဇီဝေဆးျဖစ္သည္၊ H. influenzae, N. gonorrhoea, E. coli, Pneumococci, Streptococci, and certain strains of Staphylococci ပိုးတို႔တြက္ ေကာင္းသည္။ နားအလည္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ လည္ပင္းေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အသံျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ခဲျခင္း(ႏူမိုးနီးယား)၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ 250 mg TDS; 500 mg TDS; 500 mg BD; 875 mg BD; Children older than 3 months but less than 40 kg are treated with 25 mg/kg/day in divided doses BD, 20 mg/kg/day in divided doses TDS, 40 mg/kg/day in divided doses TDS or 45 mg/kg/day in divided doses BD; (ဂႏိုရီးယား)၊ 3 Gm stat
• Ampicillin (250-500 mg QID Orally) (500-1,000 mg QID IV/IM) (18.75 mg/kg QID Orally/IV/IM) နားအလည္ပိုင္း(အင္ဖက္ရွင္)၊ (ဆိုင္းနပ္စ္)၊ ဆီးအိမ္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ (ဂႏိုရီးယား)၊ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္၊ အစာမစားမီ ၁ နာရီ၊ စားၿပီး ၂ နာရီ ျခား၍ ေပးရမည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ တေန႔ (၄) ႀကိမ္၊ ၇-၁၄ ရက္ေပးရမည္၊ ဂႏိုေရာဂါအတြက္ဆိုပါက တႀကိမ္တည္း ၅ဝဝ မီလီဂရမ္ (၇)လံုး Probenecid (Benemid) ႏွင့္ တြဲ၍ ေပးရမည္။
• Cloxacillin (Na) (250 mg QID IM) (500 mg QID IV/Orally) (500 mg Daily Intraperitoneal) (18.75 mg/kg QID Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊
• Benzylpenicillin (Na or K) (85.71 – 171.42 mg/kg Daily IV) (37.5 mg/kg QID IV) 23 mg/kg 8 hourly Orally x 5-7 days ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ (85.71 – 171.42 mg/kg Daily IV) (37.5 mg/kg QID IV) ေလးဘက္နာ၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အာသီးေရာင္၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခငး္၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ေဒါင့္သန္းေရာဂါ၊ ဆံုဆို႔နာေဆး။ Benzathine Penicillin G ဆစ္ဖလစ္ 2.4 million units IM stat dose;
• Phenoxymethyl Penicillin Potassium = Penicillin V ျပည္တည္နာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊နားအနာ၊ ေလးဘက္နာ၊ အေရျပားနာ၊ (႐ူမက္တစ္)အဖ်ားေရာဂါ၊ လည္ေခ်ာင္းနာေဆး၊ 250-500 mg QID; 12.5 mg/kg QID နားျပည္ယိုျခင္း၊ ဆံုဆို႔နာ၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္၊ ဂႏုိရီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊

9. Polypeptides (ေပၚလီပက္ပတိုက္ အုပ္စု)၊ (Bacitracin, Colistin) (မ်က္စိ၊နား၊ ဆီးအိမ္၊ အေရျပား တို႔တြင္ ပိုးဝင္ျခင္း)

10. Quinolones (ကြီႏိုလံုး အုပ္စု)၊ (Ciprofloxacin, Enoxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin) (ဆီလမ္းေၾကာင္း၊ က်ားဆီးအႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား)

11. Sulfonamides (ဆာလ္ဖိုနမိုက္)အုပ္စု၊ (Sulfacetamide, Trimethoprim-Sulfamethoxazole) for Urinary tract infections

12. Tetracyclines (တက္ထြာဆိုက္ကလင္း)အုပ္စု၊ (Demeclocycline, Doxycycline, Tetracycline)

13. Miscellaneous antibiotics အျခားပဋိဇီဝေဆးမ်ား၊
13 (1) Chloramphenicol တိုက္ဖိြဳက္၊ (ဆာလ္မိုနဲလား)ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ 6 Gm/day in 4 divided doses
13 (2) Clindamycin အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အဆုပ္ျပည္တည္ျခင္း၊ 300-900 mg BD
13 (3) Ethambutol တီဘီ ေရာဂါ 15-25 mg/kg daily
13 (4) Fosfomycin ဆီးအိမ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ 1 gm TDS IM
13 (5) Isoniazid INH တီဘီ ေရာဂါ 300 mg Daily
13 (6) Metronidazole ေမြးလမ္းေၾကာင္းတြင္ (ထရြိဳင္ကိုမိုးနပ္စ္) ႏွင့္ (ဂိုင္ယာဒီယား) ပိုးမ်ား
ဝင္ျခင္း၊ တင္ပဆံုရိုးတြင္း အဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊
ဝမ္းဗိုက္အတြင္းပိုးဝင္ျခင္း၊
ဝမ္းကိုက္ျခင္း၊ သားအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ 250-500 mg TDS
13 (7) Nitrofurantoin ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ 100 mg BD
13 (8) Pyrazinamide တီဘီ 2 Gm/dose
13 (9) Rifampin တီဘီ၊ လက္ပရိုစီ အနာၾကီးေရာဂါ၊ 600 mg/dose (450-600 mg Daily Oral 30 minutes before breakfast) ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါ၊ သံဓါတ္နည္းေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းအဝ ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုရီးယား၊
13 (10) Spectinomycin ဂႏိုရီးယား၊ ဆီးလမ္းအဝေရာင္ျခင္း၊ သားအိမ္အဝေရာင္ျခင္း၊ 2,000-4,000 mg IM Daily; Vancomycin အျခားပဋိဇီဝေဆးမ်ား မတိုးသည့္ပိုးမ်ား အတြက္ေဆး၊ 15 mg/kg BD (500 mg QID IV Infusion) (0.25 mg/kg.min TDS IV Infusion)

Pain Killers (Analgesics) and Fever Reducers (Antipyretics) အနာသက္သာေဆး၊

အဖ်ားက်ေဆးဝါးမ်ား၊
႐ုတ္တရက္နာျခင္းမ်ား၊ အပူခံရျခင္း၊ ထိခိုက္ခံရျခင္း၊ ဆဲြဆန္႔ခံရျခင္း၊ အရြက္(လစ္ဂမင့္) စုတ္သြားျခင္း၊ အ႐ိုးက်ဳိးျခင္း၊ ရွနာျခင္း၊ အတြင္းေက်ျခင္း၊ ေသြးေျခဥျခင္း၊ နာတာရွည္ (႐ုိး႐ိုး)နာျခင္းမ်ား၊ အဆစ္နာေရာဂါ၊ အထက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္ လည္းေပ်ာက္ႏိုိင္သည္။ နာတာရွည္ (ကင္ဆာ) နာျခင္းမ်ားအတြက္ ပုိမိုျပင္းသည့္ေဆးမ်ား ေပးရန္လိုမည္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္း (၃) မ်ဳိးခဲြႏိုင္သည္၊
(၁) ၾကြက္သားနာျခင္း၊ ၾကြက္သားတင္းျခင္း။ စိတ္တင္းၾကပ္ျခင္း။ သာမန္ေဆးမ်ားႏွင့္၎၊ ႐ုပ္ပိုင္းကုသမႈ (ဖီဇီယိုသာရာဖီ)၊ အေၾကာေလ်ာ့နည္းမ်ားလည္း လိုအပ္မည္၊
(၂) (မိုင္ဂရင္း)ေခၚ အမူးေရာဂါတမ််ဳိး၊ ဦးေခါင္းထဲရွိ ေသြးေၾကာက်ယ္ျပန္႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္။ သာမန္ေဆးမ်ားႏွင့္မရပါက သီးျခားေဖၚထားသည့္ေဆးမ်ားေပးရမည္၊ အနာသက္သာေစရန္လမ္းညြန္။ ဆိပ္ၿငိမ္ေသာ အခန္းထဲ လွဲေနပါ၊ နဖူးေပၚ အေအးဝတ္ တင္ပါ၊ ဦးေရခံြ၊ နားထင္ကို နာနာ ႏွိပ္ေပးပါ၊

အနာသက္သာေဆး၊ အဖ်ားက်ေဆးဝါးမ်ား၊
Argotamine (Ergostat), Dihydroergotamine (Migranal), Sumatriptan (Imitrex), Zolmitriptan (Zomig), Naratriptan (Amerge), Rizatriptan (Maxalt), Almotriptan (Axert), Eletriptan (Relpax), Frovatriptan (Frova), Narcotic (Stadol nasal spray), Medicines that contain a Barbiturate တုိ႔ႏွင့္ ဘိန္း ပါေသာေဆးမ်ားကိုလည္းသံုးႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မစဲြေဆရန္သတိထားရမည္။
(၃) (ဆိုင္းနပ္စ္)ေခၚ အ႐ိုးတြင္း ေလခိုေပါက္မ်ားေရာဂါ၊ ဦးေခါင္း႐ိုးအတြင္း ေလခိုေနရာမ်ားတြင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ပိတ္ေနျခင္း၊ ေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ အိပ္ယာအထတြင္ ပိုဆိုးၿပီး၊ မတ္တပ္ရပ္လိုက္လ်င္ သက္သာတတ္သည္။ သာမန္ေဆးမ်ားႏွင့္ မရပါက ပိတ္ေနသည္အား ေဖါက္ေပးရမည္။

ASPIRIN
(စတိီရိြဳက္)မပါေသာ အေရာင္သက္သာေစသည့္ေဆးအုပ္စု Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ဝင္ျဖစ္သည္။ အကိုက္၊ အနာ၊ အဖ်ား၊ အေရာင္၊ ဒဏ္ရာရ၍နာျခင္း၊ လစဥ္ေသြးဆင္းစဥ္နာျခင္း၊ အဆစ္နာျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ၾကြက္သား- အ႐ိုးနာျခငးတို႔အတြက္ သံုးႏိုင္သည္။ ၎သည္ ေသြးခဲျခင္းမွ ဟန္႔တားေစေသာ သတၱိရွိသျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ ကာကြယ္ရာတြင္လည္း အသံုးဝင္သည္။ အစာႏွင့္တြဲေပးရမည္။ အစာအိမ္နာရွိသူမ်ား ေက်ာက္ကပ္ မေကာင္းသူမ်ား ေရွာင္ရမည္။ တခါတရံ ပန္းနာရွိသူမ်ား အတြက္ေရွာင္သင့္သည္။ ေဂါက္ေရာဂါ ရွိသူမ်ားကို မေပးသင့္၊ တုပ္ေကြး၊ ေရေၾကာက္ ေရာဂါရွိသူမ်ားကို မေပးသင့္၊ ကိုယ္ဝန္ရွိေနစဥ္ႏွင့္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနစဥ္ ေရွာင္သင့္သည္။
မေကာင္းေသာသတၱိမ်ား၊ နားပါးသည္။ မ်ားမ်ားေပးက ဆိုးရြားႏိုင္သည္။ အစာအိမ္ႏွင့္ အူတြင္ အနာျဖစ္၊ နားထဲက အသံထြက္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းမူးအိပ္ခ်င္၊ ဗိုက္နာ၊ ပ်ဳိ႕၊ ဝမ္းပ်က္၊ ရင္ပူေလာင္၊ ဝမ္းထဲ ေသြးယိုေနက ဝမ္းအမဲ ေရာင္သြားမည္။ ေသြးအားနည္းျခင္း ျဖစ္မည္။

IBUPROFEN
(စတီရြိဳက္) မပါေသာ (အေရာင္) သက္သာေစသည့္ေဆးအုပ္စု (NSAIDs) ဝင္ျဖစ္သည္၊ ၎ကို သာမန္အကိုက္၊ အနာ၊ အဖ်ား၊ အေရာင္၊ ရာသီဆင္းစဥ္နာျခင္းတို႔အတြက္ သံုးႏိုင္သည္။ ၂ဝဝ-၄ဝဝ မီလီဂရမ္၊ ၄-၆ နာရီျခား၊ အဆစ္နာျခင္း၊ ၃ဝဝ-၈ဝဝ မီလီဂရမ္၊ ၃-၄ နာရီျခား၊ ကေလး၊ ၆လ မွ ၁၂ ႏွစ္၊ ၅-၁ဝ မီလီဂရမ္၊ ေကဂ်ီ၊ အမ်ားဆံုး ၃.၂ ဂရမ္ ထက္မပိုေစရ၊ (၁ဝ) ရက္ထက္ မေက်ာ္ေစရ၊ အစာႏွင့္ တြဲေပးရမည္။
မေကာင္းေသာသတၱိမ်ား၊ အနီေရာင္အင္ျပင္၊ နားထဲက အသံထက္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းမူး၊ အိပ္ခ်င္၊ ဗိုက္နာ၊ ပ်ဴိ႕၊ ဝမ္ပ်က္၊ ရင္ပတ္ပူေလာင္၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူတြင္ အနာျဖစ္မည္။ ဝမ္းထဲေသြးယိုေနက ဝမ္းအမည္းေရာင္ သြားမည္၊

Antacids and Acid reducers chart ေလနာေရာဂါအတြက္ေပးရမည့္ေဆးမ်ား၊

Antacids အင္တီအက္စစ္၊
• Aluminium Hydroxide and Oxide 250-1500 mg TDS
• Calcium carbonate and magnesium hydroxide (milk of magnesia)
• Calcium Carbonate 1250-1500 Oral
• Magnesium Oxides and Magnesium hydroxide (milk of magnesia) 200-400 mg TDS Oral
• Sodium bicarbonateand citric acid
• Bismuth Subsalicylate 530 mg QID

H Blockers2 ဘီတာဘေလာ့ကာမ်ား၊
• Cimetidine (HCl) 400 mg BD Oral
• Famotidine 20-40 mg Oral
• Ranitidine 150 mg TDS Oral/IV/IM

Proton Pump Inhibitor ပ႐ိုတြန္ပန္႔ အင္ဟဘစ္တာ
• Omeprazole 20-40 mg Daily Oral
• Other drugs အျခားေဆးမ်ား
• Atropine (Sulphate) 0.5 to 1.0 mg IV/IM
• Amisulpride 0.714-4.285 mg/kg Daily Oral
• Diclofenac (Na) 75 mg deep IM or 25-75 mg BD Oral
• Lansoprazole 15-30 mg Daily Oral

ေလနာေရာဂါႏွင့္ မသင့္သည့္ေဆးမ်ား၊
Aminophylline, Aminoprofen, Caffeine, Corticotropin, Diclofenac (Na), Ibuprofen, Indomethacin, Mefenamic Acid, Methylprednisolone (Na Succinate), Nicotine and Nicotinic Acid, Phenylbutazone, Prednisolone and Prednisone, Probenecid, Sodium Salicylate

• 13 ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆးအုပ္စု (၁၃) စု
• 60 ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆး (၆ဝ)
• Penicillins အမ်ိဳးအစားမ်ား၊

60 ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆး (၆ဝ)

ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆးမ်ား
13 ANTIBIOTICS GROUPS ပဋိဇီဝေဆးမ်ား အုပ္စု (၁၃) မ်ိဳးခဲြထားသည္။

1. Aminoglycosides (အမိုင္ႏိုဂလုိကိုဆိုက္) အုပ္စု၊ အုပ္စုခြဲ (၇)မ်ဳိး ရွိသည္။ Aminoglycosides (Amikacin, Gentamicin, Kanamycin, Neomycin, Netilmicin, Streptomycin, Tobramycin)
2. Carbapenems (ကာဘာပင္နင္)အုပ္စု၊ အုပ္စုခဲြ (၂)မ်ိဳးရွိသည္။ (Imipenem, Meropenem (ကာဘာပင္နင္)အုပ္စု၊ (တစ္ရွဴးမ်ား ေသ၍ ပုတ္ျခင္း)၊ (ပိုးဝင္ျခင္း)၊ (ႏူမိုးနီးယား-အဆုပ္ခဲျခင္း)၊
(ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းမ်ားပိုးဝင္ျခင္း စသည္တိုိ႔အတြက္ ေဆးမ်ား) အုပ္စုခဲြ (၂) မ်ဴိးရွိသည္။

3. Cephalosporins 1st generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ပဌမမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဳိးရွိသည္။ (Cefadroxil, Cefazolin, Cephalexin) (အေရျပားႏွင့္ အသားႏုမ်ား ပိုးဝင္ျခင္း အတြက္ေဆးမ်ား) အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဳိး ရွိသည္။

4. Cephalosporins 2nd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၆)မ်ဳိးရွိသည္။ (Cefaclor, Cefamandole, Cephalexin, Cefoxitin) (အသက္ရွဴလမ္းႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္ ထဲပိုးဝင္ျခင္း)

5. Cephalosporins 3rd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ တတိယမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခြဲ (၈)မ်ဳိးရွိသည္။ (Cefixime, Cefdinir, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftizoxime, Ceftriaxone) (အေျပာ့စား-အျပင္းစား ဗက္တီးရီးယားမ်ားဝင္ ျခင္း)မ်ား၊ ျပင္းပါက ထိုးေဆးေပးပါ၊

6. Cephalosporins 4th generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ စတုတၳမ်ဳိးဆက္အုပ္စု)၊ (Cefepime) (ခုခံအားနည္း ေနသူအား အျပင္းစားဗက္တိီးရီးယားမ်ားဝင္ျခင္း၊) Cefepime (HCl) (1,000-2,000 mg BD IV) ႏူမိုးနီယား၊ အေရျပားအနာ၊ ေက်ာက္ကပ္အတြင္း ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊

7. Macrolides (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin (မက္ခ႐ိုလုိက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၃)မ်ိး ရွိသည္။ (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin, Clarithromycin (250-500 mg Daily Orally) (7.5 mg/kg Orally) နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ကင္ဆာတမ်ဴိး၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊

8. Penicillins (Amoxicillin, Ampicillin, Cloxacillin, Penicillin G (Benzylpenicillin Na or K), Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin K), Piperacillin, Ticarcillin) (ပနယ္စလင္) အုပ္စု၊ (ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ) (လိုင္းမ္ေရာဂါဆုိသည္မွာ ပိုးေကာင္ငယ္တမ်ဴိး အကိုက္ခံရ၍ အေရျပားတြင္ အနီေရာင္ အဖုအပိန္႔ထြက္ျခင္း ျဖစ္သည္၊) အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဴိးရွိသည္။

9. Polypeptides Polypeptides (Bacitracin, Colistin) (ေပၚလီပက္ပတုိက္) အုပ္စု၊ (မ်က္စိ၊နား၊ ဆီးအိမ္၊ အေရျပား တို႔တြင္ ပိုးဝင္ျခင္း)

10. Quinolones (ကြီႏိုလံုး အုပ္စု)၊ (Ciprofloxacin, Enoxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin) (ဆီလမ္းေၾကာင္း၊ က်ားဆီးအႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား)

11. Sulfonamides (Sulfacetamide, Trimethoprim-Sulfamethoxazole) (ဆာလ္ဖိုနမိုက္) အုပ္စု၊ for Urinary tract infections

12. Tetracyclines (Demeclocycline, Doxycycline, Tetracycline) (တက္ထရြာဆုိက္ကလင္း) အုပ္စု၊

13. Miscellaneous antibiotics အျခားေသာ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား၊ (၁၁)မ်ဳိးရွိသည္။

Penicillins အမ်ိဳးအစားမ်ား၊
1. Penicillin G ပနယ္စလင္-ဂ်ီ

2. Anti-Staphylococcal Penicillins (Nafcillin, Oxacillin, Cloxacillin and Dicloxacillin) စတက္ဖလိုေကာကပ္ ေခၚ ဗက္တီးရီးယားကိုႏိုင္သည့္ ပင္နယ္စလင္၊

3. Broad spectrum Penicillins ဗက္တီးရီယားအမ်ားအျပားကိုႏုိင္သည့္ပင္နယ္စလင္၊

4. Second generation (Ampicillin, Amoxicillin and related agents) ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ပင္နယ္စလင္၊

5. Third generation (Carbenicillin and Ticarcillin) တတိယ မ်ိဳးဆက္ပင္နယ္စလင္၊

6. Fourth generation (Piperacillin) စတုတၳမ်ဳိးဆက္ပင္နယ္စလင္၊

Penicillin သည္ ေအာက္ပါ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေကာင္းသည္။
• Streptococcal ပိုးေၾကာင့္ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ Benzylpenicillin (+low dose Gentamicin),
• Enterococcal ပိုးေၾကာင့္ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ Amoxicillin (+low dose Gentamicin),
• Staphylococcal ပိုးေၾကာင့္ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ Flucloxacillin (+ Gentamicin) လူစုလူေဝးမွ ရသည့္ ႐ိုး႐ိုး ႏူမိုးနီးယား Amoxicillin
• ဦးေႏွာက္အေျမွး ေရာင္ျခင္း၊ Benzyl penicillin 1.2g (adult), 300mg (infant), 600mg (child to 9 years old)
• ဆီလမ္းေၾကာင္း ေအာက္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ Amoxicillin x 3 days
• လူစုလူေဝးမွရသည့္ ေသြးထဲ ပိုးးဝင္ျခင္း၊ Broad spectrum penicillin (+ aminoëlycoside)
• Meningococcal ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ Benzyl penicillin
• ျပည္တည္နာ၊ သြားဖံုးေရာင္၊Penicillin V or amoxicillin
• ဆိုင္းနပ္စ္ Amoxicillin
• နားအျပင္ပိုင္းေရာင္ျခင္း Flucloxacillin
• နားအတြင္းပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ Amoxicillin
• လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ Penicillin V
• အေရျပားနာ၊ Flucloxacillin
• မ်က္ႏွာအနာ၊ Penicillin V
• အေရျပားေရာင္နာ၊ Penicillin V + flucloxacillin

မွတ္ခ်က္၊
• Benzathine Penicillin Injection အား ေလးဘက္နာကာကြယ္ရန္၊ ျဖစ္ခါစဆစ္ဖလစ္ ေရာဂါမ်ားအတြက္သံုးသည္။
• Benzylpenicillin (penicillin G) Injection အား အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဦးေႏွာက္ေျမွးေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီယား၊ အဆုပ္ျပည္တည္ျခင္း၊ လူစုလူေဝးမွရသည့္ႏူမိးနီးယား၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ကေလးမ်ား၌ ေသြးထဲပိုးဝင္ ျခင္း၊ ေရာဂါမ်ားအတြက္ထိုးေပးရသည္။
• Procaine Benzylpenicillin (Procaine Penicillin) Injection အား ဆစ္ဖလစ္၊ အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ နီျမန္း၍ေရာင္ျခင္း၊ ေဒါင့္သန္းေရာဂါမ်ား အတြက္ ထိုးေပးရသည္။
• Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V) Tablet အား ေအာက္ပါ ေရာဂါမ်ားအတြက္ သံုးသည္။ အာသီးေရာင္၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ အေရျပားနာမ်ား၊ ေလးဘက္နာကာကြယ္ရန္၊ မဆိုးရြားေသာ သြားဖံုးေရာင္ metronidazole ႏွင့္ တြဲေပးပါ။

Penicillin ၏မေကာင္းေသာသတၱိမ်ား။ အသက္ေသေစႏိုင္သည္အထိဆိုးသည့္ေဆးမတည့္ျဖစ္ျခင္း၊

60 ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆး (၆ဝ)

1. Amikacin (Sulphate) (5 mg/kg BD IV/IM) (7.5 mg/kg BD IV) မီးေလာင္နာ၊ သဲေျခအိပ္ျပြန္ ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေမြးစကေလးပိုးဝင္ျခင္း။ ဝမ္းတြင္းေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊

2. Amoxacilin ပနယ္စလင္အုပ္စုဝင္ ပဋိဇီဝေဆးျဖစ္သည္။ အျခားအုပ္စုဝင္ေဆးမ်ားမွာ Ampicillin ျဖစ္သည္၊ ၎တို႔သည္ ဗက္တီရီးယားကိုေသေအာင္မသတ္၊ သို႔ေသာ္ မ်ိဳးမပြါးေအာင္လုပ္သည္။ နားအလယ္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ လည္ပင္းေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အသံျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ေရာင္ျခင္း၊ (ႏူမိုးနီးယား)၊ ဆီးေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ (ဂႏိုးရီးယား) ေခၚ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္သည့္ေရာဂါတမ်ိဳး၊ H. influenzae, N. gonorrhoea, E. coli, Pneumococci, Streptococci, and certain strains of Staphylococci ပိုးတုိ႔အတြက္ ေကာင္းသည္၊ 250 mg TDS; 500 mg TDS; 500 mg BD; 875 mg BD; Children older than 3 months but less than 40 kg are treated with 25 mg/kg/day in divided doses BD, 20 mg/kg/day in divided doses TDS, 40 mg/kg/day in divided doses TDS or 45 mg/kg/day in divided doses BD; (ဂႏိုးရီးယား) 3 Gm stat မေကာင္းေသာသတၱိမ်ား၊ ဝမ္းပ်က္၊ ေခါင္းမူး၊ ရင္ပတ္ပူေလာင္၊ အိပ္မရ၊ ပ်ဴိ႕၊ ယား၊ အန္၊ ဗိုက္နာ၊ ေသြးထြက္၊ အနီေယာင္အင္ျပင္ထြက္ျခင္း။

3. Ampicillin: (250-500 mg QID Oral) (500-1,000 mg QID IV/IM) (18.75 mg/kg QID Oral/IV/IM) ပဋိဇီဝေဆးျဖစ္သည္၊ အသံုးမ်ားဆံုးျဖစ္သည္၊ Penicillin ႏွင့္ သတၱိတူေသာ္လည္း Ampicillin, Amoxicillin တို႔သည္ Gram-negative bacteria တို႔အားပိုမိုထိေရာက္သည္၊ နားအလည္ပိုင္း(အင္ဖက္ရွင္)၊ (ဆိုင္းနပ္စ္)၊ ဆီးအိမ္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ (ဂႏိုရီယား)၊ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္၊ အစာမစားမီ ၁ နာရီ၊ စားၿပီး ၂ နာရီျခား၍ ေပးရမည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ တေန႔ (၄)ႀကိမ္၊ ၇-၁၄ ရက္ေပးရမည္၊ ဂႏိုေရာဂါအတြက္ဆိုပါက တႀကိမ္တည္း ၅ဝဝ မီလီဂရမ္ (၇)လံုး Probenecid (Benemid) ႏွင့္ တြဲ၍ေပးရမည္။ မေကာင္းေသာ သတၱိမ်ား၊ ပ်ဴိ႕၊ အန္၊ အစားပ်က္၊ ဝမ္းပ်က္၊ ဗိုက္နာ၊

4. Azithromycin (250-500 mg Daily Orally) (20 mg/kg Orally) သားအိမ္ဝ ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ေအာက္ပိုင္း- အထက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားပိုးဝင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ (လိုင္မ္)ေရာဂါ၊ အေရျပားနာ၊ အာေခါင္ ေရာင္ျခင္း၊ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ အစာေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ေမြးစကေလးငယ္မ်ားမ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မႏိုင္ျခင္း၊ (ပနယ္စလင္) မတည့္လ်င္ေပးျခင္း၊

5. Bacitracin: (12500.000 IU/g TDS Topical) ပိုးေသေစသည့္လိမ္ေဆး၊

6. Benzathine Penicillin G ဆစ္ဖလစ္ 2.4 million units IM stat dose; ထိုးေဆး၊

7. Benzylpenicillin (Na or K) ထိုးေဆး၊ (85.71 – 171.42 mg/kg Daily IV) (37.5 mg/kg QID IV) 23 mg/kg 8 hourly Orally x 5-7 days ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ (85.71 – 171.42 mg/kg Daily IV) (37.5 mg/kg QID IV) ေလးဘက္နာ၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ေဒါင့္သန္းေရာဂါ၊ ဆံုဆို႔နာေဆး၊ ဦးေႏွာက္ေျမွးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ေဒါင့္သန္းေရာဂါ၊ ဆံုဆို႔နာေဆး။

8. Cefaclor (Monohydrate) (250-750 mg TDS Orally) (7 mg/kg TDS Orally) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊

9. Cefadroxil (500-1,000 mg BD Orally) (12.5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ Cefadroxil (500-1,000 mg BD Orally) (12.5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ Cefadroxil 500-750-1000 mg BD Orally ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျဖစ္ၿပီး ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ (အင္းဆက္အဆိပ္အတြက္ ေျဖေဆး၊ အေရျပားနာမ်ား၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊)

10. Cefamandole (Na) (500-2,000 mg TDS IM/IV) (33.33 mg/kg TDS IV/IM) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊ သဲေျခလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊

11. Cefazolin (500-2,000 TDS IV/IM) (25 mg/kg TDS IV/IM) ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ ေယာက္်ား ဆီးႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ သဲေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊

12. Cefdinir အေရျပားအနာ၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာေခါင္ျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊

13. Cefepime (HCl) (1,000-2,000 mg BD IV) (ကက္ဖလိုစပိုရင္ စတုတၳမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ ႏူမိုးနီယား၊ အေရျပားအနာ၊ ေက်ာက္ကပ္အတြင္းေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ (ႏူထိုဖီးလ္)ေသြးျဖဴဥတမ်ိဳးနည္းသည့္ေရာဂါ၊

14. Cefixime (200-400 mg Daily Orally) (4 mg/kg BD Orally) အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား ဆီးျပြန္အဝ ေရာင္ျခင္း၊ တုိက္ဖြိဳက္၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊

15. Cefoperazone (Na) (1-2 gm BD IV) (62.5 mg/kg BD IM/IV) ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ တင္ပဆံုတြင္း အဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊

16. Cefotaxime (Na): (1-2 gm BD IV/IM) (50 mg/kg TDS IM/IV) ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးေမြးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ခဲြစိတ္လူနာ၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲ ဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊

17. Cefotetan UTI 20 mg/kg IV BD အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္းေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ သြားပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊

18. Cefoxitin (1-2 gm IM) (22.5 mg/kg QID IM) အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခငး္၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊ ဆီးလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ HIV ျဖစ္ၿပီး (ႏူထုိဖိးလ္) နည္းျခင္း၊

19. Cefpodoxime (Proxetil) (100-100 mg BD Orally) (5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္း အထက္ပိုင္း-ေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပား(အင္ဖက္ရွင္)၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ဦးေခါင္း ေလခိုေပါက္မ်ား ပိုးဝင္ျခင္း၊

20. Cefprozil (Monohydrate) အသက္ရွဴလမ္း ေအာက္ပိုင္း-အထက္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊

21. Ceftazidime Pentahydrate (1-6 gm TDS IV/IM) (37.5 mg/kg TDS IV/IM) ေသြးထဲဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီေရာင္ျခင္း၊ တင္ပဆံုတြင္းအဂၤါေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ သဲေျခလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ေအာက္ပိုင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ျပည္တည္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုး အတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊

22. Ceftizoxime (Na): (1,000 mg Daily IM) (50 mg/kg TDS IM/IV) ေသြးထဲဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊

23. Ceftriaxone (Na) (1-2 gm Daily IV/IM) (50 mg/kg Daily IV/IM) ေသြးထဲ ဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊ အေရျပား အနာ၊ အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး - အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသဲ-ႏွလံုး အစားထိုးျခင္း၊ တိုက္ဖြိဳက္၊ ခဲြစိတ္လူနာ၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ဂႏိုးရီးယား၊

24. Cephalexin (Monohydrate): (4-8 gm TDS IV) (0.5 – 1.5 gm TDS Oral/IV) (5 mg/kg BD Oral) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ စိတ္ေရာဂါ၊ အေရျပားအနာ၊

25. Cephalothin (Na) 120 mg/kg IV daily အ႐ိုး-အဆစ္နာ၊ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ေမြးလမ္း- ဆီးလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊

26. Chloramphenicol (500-1,000 mg QID Oral/IV) (18.75 mg/kg QID IV/Oral) (0.5%m/v 2 hourly Eye) (1% m/v 6 hourly Eye) (1% Ear) တိုက္ဖြဳိက္၊ မ်က္စိအတြင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေလမႀကိဳက္ေသာပိုး၊ ပလိပ္ေရာဂါ၊ ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ျပည္တည္နာ၊ မ်က္္ၾကည္လႊာေရာင္ျခင္း၊ (ဆာလ္မိုနဲလား) ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမွး ေရာင္ျခင္း၊ 6 Gm/day in 4 divided doses

27. Ciprofloxacin (HCl): (100-400 mg BD IV) (250-750 mg BD Oral) (3.75 mg/kg BD IV) (12.5 mg/kg TDS Oral) (3.75 mg.kg BD IV) အသက္္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ က်ားဆီးႀကိတ္ေရာဂါ၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ ေရာဂါမ်ား၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ သံဓါတ္နည္းသည့္ ေသြးအားနဲေရာဂါ၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ ေရာင္ျခင္း၊

28. Clarithromycin (250-500 mg Daily Orally) (7.5 mg/kg Orally) နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ကင္ဆာ၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊

29. Clindamycin (HCl): (150-450 QID Oral) (300-600 QID IV/IM) (4.5 mg/kg TDS Oral) (7.5 mg/kg QID IM/IV Infusion) ဝက္ၿခံ၊ ဝမ္းဗိုက္ထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ငွက္ဖ်ား၊ ႐ိုးတြင္းျခင္းဆီေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ သြားကိုက္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာင္ျခင္း၊ (ဆထြက္ပတိုေကာ့ကပ္)ႏွင့္ (စတက္ဖလို ေကာကပ္စ္) ဗက္တီးယားမ်ားဝင္ျခင္း၊

30. Cloxacillin (Na) (250 mg QID IM) (500 mg QID IV/Orally) (500 mg Daily Intr-peritoneal) (18.75 mg/kg QID Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊

31. Colistin (Sulphate & Sulphomethate Na): (0.833 – 1.66 mg/kg TDS IM) (0.021 – 0.042 million units/kg TDS Oral) (0.037 mg/kg TDS Oral) ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကင့္ ကိုယ္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးနဲျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အူမွပိုးမ်ားေသေစျခင္း၊ အစာအိမ္အနာ၊ ကင္ဆာတမ်ဳိး၊ အေပၚယံႏွင့္ အတြင္းပိုင္း (အင္္ဖက္ရွင္)၊

32. Demeclocycline (HCl): (8.571 – 12.857 mg/kg TDS Oral x up to 3 days after cure) ဝက္ၿခံ၊ ဆီး-ေမြးလမ္း-အစာလမ္းမ်ားေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အသက္ရွွဴလမးပိုးဝင္ျခင္း၊

33. Doxycycline (HCl): (200 mg stat 100 mg Daily Oral) ဝက္ၿခံ၊ ေမြးလမ္း- ဆီးလမ္းပိုး ဝင္ျခင္း၊ အစာလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ (ဖယ္လ္စီပဲရန္)ငွက္ဖ်ား၊ မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊

34. Enoxacin: (200-400 mg BD Oral) အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ဆီးျပြန္ပိုးဝင္ျခင္း၊ အစာေျခလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊

35. Erythromycin (250-500 mg QID Orally) (18.75 mg/kg QID Orally) (လိုင္မ္)ေရာဂါ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ဆစ္ဖလစ္၊ အသက္ရွဴလမ္း အထက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အစာေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ေမြးစ ကေလးငယ္မ်ား မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ႏိုင္းျခင္း၊ (ပနယ္စလင္) မတည့္လ်င္ေပးသည္၊

36. Ethambutol (HCl): (15-25 mg/kg Daily Oral x 60 days) (လူကီးမီးယား)ေခၚ ေသြးအားနည္း ေရာဂါ၊ တီဘီ၊

37. Fosfomycin: Urinary tract infection. (1 gm TDS IM) (1-4 gm TDS IV) (500 mg QID Oral) (25 mg/kg QID Oral) ဆီးလမး္ပိုးဝင္ျခင္း၊

38. Gentamicin (Sulphate) (1.0 – 2.5 mg/kg TDS IV/IM) (2.5 mg/kg TDS IV/IM) ႐ုတ္ရက္ဝမ္းပ်ုက္ျခင္း၊ သဲေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ေဆး႐ံု အတြင္းလူနာမ်ားႏူမိုးနီးယား၊ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊ ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္ေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊

39. Imipenem (125-500 mg DB-TDS IM/IV) (15 mg/kg TDS IV Infusion) ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုနီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပား အနာ၊ ဦးေႏွာက္ ျပည္တည္နာ၊ ေမ့ေဆးေပးစဥ္ အစာေျခအရည္နည္းေစရန္၊ အ႐ိုးအဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေယာက္်ား ဆီးႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊

40. Isoniazid (INH): (300 mg Daily Oral) (10 mg/kg Daily Oral) (တီဘီ)ေဆး၊ အျခားေဆးႏွင့္ တြဲေပးရသည္။

41. Kanamycin (Acid Sulphate) (500 mg TDS IV/IM) (1 Gm QID Orally) (7.5 mg/kg TDS IV/IM) ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ အူေရာင္ျခင္း၊ တီဘီ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အသဲေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ျခင္း၊

42. Levofloxacin: (500 mg BD IV) (250 mg BD Oral) ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ကိုေရာင္ျခင္း၊ နားအျပင္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊

43. Lomefloxacin (HCl): (400 mg Daily Oral) ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္း၊

44. Meropenem (500 mg TDS IV) (30 mg/kg BD-TDS IV) ဝမ္းတြင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အဆုပ္ထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ မ်ိဳးပြားလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊

45. Metronidazole ေမြးလမ္းေၾကာင္းတြင္ (ထရြိဳင္ကိုမိုးနပ္စ္) ႏွင့္ (ဂိုင္ယာဒီယား) ပိုးမ်ားဝင္ ျခင္း၊ တင္ပဆံုရိုးတြင္း အဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္အတြင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းကိုက္ျခင္း၊ သားအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ 250-500 mg TDS Metronidazole: (400 mg TDS Oral) (7.5 mg/kg TDS Oral) ဗက္တီးရီယားႏွင့္ (ပ႐ိုတိုဇိုဝါး) ကိုႏိုင္သည့္ေဆး၊ (အမီးဗား) ဝမ္းကိုက္ ေရာဂါ၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္းဝင္သည့္ပိုးမ်ား၊ ႐ုတ္တရက္ သြားပုိးဝင္ျခင္း၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ကင္ဆာ၊ စိတ္ေရာဂါအခ်ဳိ႕၊

46. Neomycin (Sulphate) (4-12 gm Daily Orally) (0.5% Topical) အစာလမ္းေၾကာင္းအား ပိုးသန္႔ေစရန္၊ = 1 Gm QID x 1-2 days before bowel surëery အသဲေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထိုခိုက္ျခင္း၊ = 1 Gm QID ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာမ်ား၊ မခဲြမီပိုးသန္႔ေစရန္၊ အသဲအလုပ္မလုပ္၍ သတိေမ့ျခင္း၊ လိမ္ေဆးမ်ား၊ (ကိုလက္စတီေရာ)မ်ားျခင္း၊ အနာဒဏ္ရာမ်ား၊ မေကာင္းေသာ သတၱိမ်ား၊ နား-ေက်ာက္ကပ္တုိ႔အား ထိခိုက္ေစသည္၊

47. Netilmicin (Sulphate) UTI. (3-4 mg/kg IV/IM TDS) (2.142 mg/kg BD IM/IV) ေသြးဆံုးၿပီးအမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ ေနာက္က်ေသာ ရင္သားကင္ဆာ၊ ဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ႏွလံုး အလုပ္ မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္စဥ္ (အင္ဖက္ရွင္)ဝင္ျခင္း၊ အဆစ္ထဲပိုးဝင္ျခင္း၊

48. Nitrofurantoin 100 mg BD (0.714 – 1.428 mg/kg QID Oral) ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊

49. Norfloxacin: (400 mg BD Oral) (0.3% QID Eye) ဆီးလမး္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဆီးျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ သားအိမ္အဝ ေရာင္ျခင္း။ က်ားဆီးႀကိတ္ နာတာရွည္ေရာင္ျခင္း၊

50. Ofloxacin: (300-400 mg BD Oral/IV) (0.3% QID Eye) အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ခရီးသြားဝမ္းပ်က္ေရာဂါ၊ အေရျပားနာ၊ တင္ပဆံု႐ိုးတြင္းအဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ၊ က်ားဆီးႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ သံဓါတ္နဲေသြးအားနည္းေရာဂါ၊ မ်က္စိ အၾကည္လႊာ ေရာင္ျခင္း၊ အနာ-အကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆး ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အစာအိမ္နာ၊ ဆီးခ်ဳိ္နာ၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊

51. Phenoxymethyl Penicillin Potassium = Penicillin V ျပည္တည္နာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊ နားအနာ၊ ေလးဘက္နာ၊ အေရျပား အနာ၊ (ရူမက္တစ္) အဖ်ားေရာဂါ၊ လည္ေခ်ာင္းနာေဆး၊ 250-500 mg QID; 12.5 mg/kg QID နားျပည္ယိုျခင္း၊ ဆံုဆို႔နာ၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-ဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊

52. Piperacillin (Na): (4.0 mg QID IV) (50 mg/kg QID IV) ႏွလံုးအတြင္းးသားေရာင္ျခင္း၊ ဗက္တီးရီးယားအမ်ိဳးမ်ဳိး ဝင္ျခင္းေရာဂါမ်ား၊ ေလးဘက္နာ၊ အာသီးေရာင္၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပုိးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊

53. Pyrazinamide: (20-30 mg/kg Daily Oral) (Maximum dose 3 g/24hr. Usually given during 1st 2 months of therapy. (5 mg/kg QID Oral)ငွက္ဖ်ားေဆး၊ တျခားေဆးႏွင့္ တြဲေပးရသည္၊ (လူကီးမီးယား)ေခၚ ေသြးအားနည္း ေရာဂါ၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ (တီဘီ) 2 Gm/dose

54. Rifampin (တီဘီ)၊ (လက္ပ႐ိုစီေရာဂါ) 600 mg/dose (450-600 mg Daily Oral 30 minutes before breakfast) ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါ၊ သံဓါတ္နဲေသြးအားနဲေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ တီဘီ။ ဆီးလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီယား၊ အ႐ိုးေရာဂါ တမ်ိဳး၊လက္ပ႐ိုစီ၊ ႏွလံုးအတြင္းလႊာေရာင္ျခင္း၊

55. Streptomycin: 15 mg/kg OD-BD ပဋိဇီဝထိုးေဆး၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ တီဘီ၊ ပလိပ္ေရာဂါ၊ ၎ေဆး တမ်ိဳးထဲမေပး၊ ေဆးၿပီးသည့္အတြက္ သိပ္မသံုးေတာ့၊ (ဂႏိုးရီးယား)ေရာဂါ၊ သားအိမ္အဝေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းအဝ ေရာင္ျခင္း၊ 2,000-4,000 mg IM Daily;

56. Sulfonamide and trimethoprim (Septrin) Adults and children 40 (kg) of body weight and over—800 (mg) of sulfamethoxazole and 160 mg of trimethoprim BD. Older and children up to 40 kg of weight—Dose is 20 to 30 mg of sulfamethoxazole and 4 to 6 mg of trimethoprim per kg (9.1 to 13.6 mg of sulfamethoxazole and 1.8 to 2.7 mg of trimethoprim per pound) of body weight every twelve hours. ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ခရီးသြားစဥ္ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ (၂)လ ေအာက္ကေလးမေပးရ၊

57. Sulphacetamide: (10-30% QID Eye) မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊

58. Tetracycline (HCl): (250-500 mg QID Oral) (0.5-1% QID Eye) ဝက္ၿခံ၊ မ်က္စိနာ၊ ဆစ္ဖလစ္၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ႏူမိုးနီးယား၊ မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ၊ အသက္ရွဴလမး-ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ (အမီးဘား) ဝမ္းကိုက္၊

59. Ticarcillin (di Na): (71.43 – 95.24 mg/kg TDS Slow IV) (62.5 mg/kg Slow QID IV/IM) ဗက္တိီရီးယား အမ်ဳိးမ်ဳိးဝင္ျခင္း၊ ေလမႀကိဳက္ေသာ ဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊

60. Tobramycin (3-5 mg/kg IM/slow IV) (2.25 mg/kg TDS IM/IV) သဲေျခအိပ္ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိပိုးဝင္ ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အနာ- အကိုက္ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အစာအိမ္အနာ၊ ေက်ာက္ကပ္ မေကာင္း၍ ဆီးနည္းသည့္ေရာဂါ၊

61. Vancomycin အျခားပဋိဇီဝေဆးမ်ား မတိုးသည့္ပိုးမ်ား အတြက္ေဆး၊ 15 mg/kg BD (500 mg QID IV Infusion) (0.25 mg/kg.min TDS IV Infusion)

Clinical examination လူနာအား ေမးျမန္း စစ္ေဆးျခင္း

(ယမုန္နာ ေဆးခန္းလက္ေထာက္မ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာသာျဖစ္သည္၊)
History taking ေရာဂါအေၾကာင္း ေမးျမန္းျခင္း

လူနာ၏ ေရာဂါအေၾကာင္းကို ေသေသျခာျခာ၊ တိတိက်က်၊ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေမးျမန္းရမည္။ Complaints (C/o) or Chief complaints (C/C) လူနာကေျပာေသာ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းမွတ္သားရသည္။ ဘယ့္ေၾကာင့္ ေဆးခန္းသို႔ လာရသနည္း။ ၎တို႔မွာ Symptoms ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည္။ ေျပာျပခ်က္ရွိသမွ် (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ ေရးမွတ္ပါ။ Complaints တခုတိုင္းသည္ Duration မည္မွ်ၾကာသည္ကို ေမးပါ။ လူနာေျပာသည့္ စကားအတိုင္းေရးမွတ္ပါ။

ေမးသင့္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးရမည္။ ဥပမာ မည္သည့္အခ်ိန္မ်ိဳး၌ ေရာဂါကို ခံစားရသည္။ မည္မွ် ဆိုးသည္။ မည္သည့္ ေနရာ၌ အတိအက်က်ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အရပ္မ်က္ႏွာသို႔ ကူးသြားသည္။ မည္သည့္ အခ်ိန္၌ ပိုဆိုးသည္။ မည္သို႔ ေနလ်င္၊ သက္သာသည္။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက လစဥ္ရာသီအေၾကာင္း၊ ေသြးဆံုးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ရွိ-မရွိ၊ ေမြးလမ္းမွ တမ်ိဳးမ်ိဳး ဆင္းျခင္း။ Family history မိသားစု က်န္းမာေရးရာဇဝင္။ မိသားစုအတြင္း ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုး၊ ပန္းနာစသည့္ ေရာဂါရွိ သလား။ ပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးအေျခအေန။ ဥပမာ (တီဘီ) ေရာဂါရွိသူႏွင့္ တအိမ္တည္း ေနဘူးသလား။ အလုပ္ အကိုင္ အမ်ိဳးအစား၊ Past Medical History ေနာက္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးရာဇဝင္။ အရင္ကလည္း ဤသို႔ ျဖစ္ဘူးျခင္း ရွိ-မရွိ။ ေဆး႐ံုတက္ ဘူးျခင္း ရွိ-မရွိ။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါရဘူးျခင္း ရွိ-မရွိ။ ဓါတ္မွန္-(အာလ္ထြာေဆာင္း) ႐ိုက္ဘူးျခင္း၊ ခြဲစိတ္ ကုသ ခံရဘူးျခင္း၊ ေဆးမတည့္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္-အရက္-မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲျခင္း။

စစ္ေဆးပံု အဆင့္ဆင့္
၁) Inspection မ်က္စိျဖင့္ ေျခစေခါင္းဆံုး စစ္ေဆးျခင္း၊
၂) Palpation လက္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊
၃) Percussion လက္ျဖင့္ေခါက္၍ ထြက္ေပၚသည့္အသံကို နားေထာင္ၿပီး စစ္ေဆးျခင္း၊
၄) Auscultation နားၾကပ္ျဖင့္ နားေထာင္ၿပီး စစ္ေဆးျခင္း၊

Inspection မ်က္စိျဖင့္ လူနာအား ေျခစေခါင္းဆံုး စစ္ေဆးျခင္း
လူနာအား ေျခစ-ေခါင္းဆံုး ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါ။ Pale အသားအေရာင္ ေျဖာ့ေတာ့ေနျခင္း။ Cyanosis ႏႈတ္ခမ္းျပာ ေနျခင္း။ Jaundice မ်က္စိ ဝါေနျခင္း။ Oedema ေဖါေရာင္ေနျခင္း။ Pain လူနာသည္ နာက်င္ျခင္း။ Dyspnea အသက္ေကာင္းစြာ ရွဴ-မရွဴ။ Restlessness ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ေန-မေန။ Deformities ကိုယ္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းေန-မေန။ Surgical Scar ခြဲစိတ္ထား သည့္ အမာရြတ္။ Lumps အလံုး၊ အႀကိတ္၊ Ulcer/Sore အနာ။ Dyspnea လူနာ၏အသက္ရွဴသံ၊ Conciousness သတိ အေျခအေန။

Palpation လက္ျဖင့္စမ္းျခင္း
Cold extremeties ေျခလက္-အေရျပား ေအးစက္ေနျခင္း၊ Fever ဖ်ားျခင္း၊ Anemia မ်က္ခြန္လွန္ၾကည့္၍ ျဖဴေနျခင္း၊ Jaundice ဝါေနျခင္း၊ Glaucoma မ်က္လံုးအတြင္း ဖိအား မ်ားျခင္း၊ Liver အသဲ၊ Spleen ေဘလံုး၊ Kidney ေက်ာက္ ကပ္ႀကီး-မႀကီး။ Pregnancy ကိုယ္ဝန္၊ Uterus သားအိမ္ အျမင့္။ Tenderness အလံုး-အႀကိတ္-အနာတို႔အားဖိသည့္ အခါနာက်င္ျခင္း။ ေနရာ၊ အရြယ္၊ ပံုသဏၭာန္၊ အေျပာ့အမာ၊ အပူအေအး၊ ေခ်ာေမြ႔မႈ-ၾကမ္းတမ္းမႈ၊ ေရြ႕လ်ားမႈ၊ Pulse လက္ေကာက္ဝတ္ေသြးခုန္ျခင္း၊ Oedema ကိုယ္ေရာင္ျခင္း၊

ေနာက္ေၾကာတြင္ လက္ဝါး ၁ ဖက္ ညီတူညီညာ တင္၍ လက္မ သည္ အသက္ရွဴသြင္း-ထုတ္လုပ္စဥ္ အလည္မ်ဥ္းမွ မည္မွ် အကြာအေဝးသို႔ ေရြ႕သနည္း ၾကည့္ပါ။

Percussion လက္ျဖင့္ေခါက္၍စစ္ေဆးျခင္း
လက္ျဖင့္ေခါက္၍ စမ္းျခင္းျဖင့္ ထြက္သည့္အသံကို နား ေထာင္ရမည္။ အဆုပ္တြင္ ေလရွိေသာေၾကာင့္ လိႈင္သံ Resonant sound ထြက္ရမည္။ အ႐ိုး၊ ႂကြက္သား၊ အသဲ တို႔သည္ Dull sound ထံုသံ ထြက္မည္။ အသဲသည္ ညာဘက္ နံ႐ိုးၾကား အမွတ္စဥ္ မည္သည့္ ေနရာကစ၍ ထံုသနည္း။ ညာဘက္-ဘယ္ဘက္ အသံတူ-မတူ။ Pleural effusion အဆုပ္အိတ္ထဲ ေရေအာင္းျခင္း၊ Pneumonia အဆုပ္ေရာင္ေနလ်င္ ထံုသံထြက္မည္။ Pneumo-thorax အဆုပ္ထဲ ေလမ်ားေနလ်င္ လိႈင္သံ ပိုထြက္မည္။

ေနာက္ေၾကာမွ အဆုပ္မ်ားအား ေခါက္၍ ေပၚထြက္လာသည့္ အသံကို နားေထာင္ျခင္း၊

Auscultation နားၾကပ္ျဖင့္ နားေထာင္ၿပီး စစ္ေဆးျခင္း

Stethoscope နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳၿပီး၊ ကုိယ္အတြင္းက ေပၚထြက္ေနေသာ အသံမ်ားကို နားေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနရာကိုေရြးျခယ္ၿပီးေနာက္ မ်က္စိမွိတ္လ်က္ အၾကားအာ႐ံု ကိုသာ ဂ႐ုစိုက္ နားေထာင္ရမည္။ ႏွလံုးခုန္အသံ၊ အသက္ ရွဴသံ၊ အစာအိမ္၊ အူလႈပ္ရွားသံမ်ားကို နားေထာင္သည္။

အသက္ရွဴသံ နားေထာင္ပံု
(၁) Heart sounds ႏွလံုးခုန္သံမ်ား
နားၾကပ္ျဖင့္ ႏွလံုးခုန္သံကို ၄ ေနရာမွာ နားေထာင္ရသည္။ ႏွလံုးတြင္ အခန္း ၄ ခန္း ပါသည္။ အဆို႔ရွင္ ၄ ခုရွိသည္။ ႏွလံုးခုန္းသံ (၁)အား Lubb ဟု၎၊ (၂)အား Dub (Dup) ဟု၎ ေခၚသည္။ First heart sound (Lub) ပဌမႏွလံုးခုန္သံ သည္ ႏွလံုး၏ အထက္ခမ္းမ်ားႏွင့္ ေအာက္ခမ္းမ်ားၾကား ရွိသည့္ အဆို႔ရွင္ ၂ ခုပိတ္ျခင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ေသြးမ်ားလႈပ္ရွားမႈ၊ Vibration တံုခါမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Second heart sound (Dub) ဒုတိယႏွလံုးခုန္သံသည္ ေသြးေၾကာမႀကီးႏွင့္ အဆုပ္ သြား ေသြးေၾကာမႀကီးတို႔၏ အဆို႔ရွင္မ်ား ပိတ္ျခင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ေသြးမ်ားလႈပ္ခါမႈ၊ တံုခါမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆို႔ရွင္ မ်ား၏ ပိတ္သံထက္ ေသြးမ်ားလႈပ္ရွားမႈ အသံက ပိုက်ယ္ျခင္းသည္။ အတိအက် သိလိုပါက (အီးစီဂ်ီ) လုပ္ရမည္။

1. Mitral valve (LV): ဘယ္ဘက္နံ႐ိုးၾကား အမွတ္(၅)၊ ႏို႔သီးေအာက္နား ေနရာ၊
2. Pulmonic valve: ဘယ္ဘက္နံ႐ိုးၾကား အမွတ္(၂)၊ ရင္ညြန္႔႐ိုး၏ ဘယ္ဘက္ေဘး ေနရာ၊
3. Tricuspid valve (RV): ညာဘက္ နံ႐ိုးၾကား အမွတ္(၄)၊ ရင္ညြန္႔႐ိုး၏ ညာဘက္ေဘး ေနရာ၊
4. Aortic valve: ညာဘက္နံ႐ိုးၾကား အမွတ္(၂)၊ ရင္ညြန္႔႐ိုး၏ ညာဘက္ေဘး ေနရာ၊

Abnormal heart sounds (Heart murmurs) ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ႏွလံုးခုန္သံမ်ား (မားမား)
ေသြးမ်ား ပံုမွန္စီးဆင္းျခင္းမရွိ၍ ထြက္ေသာအသံမ်ားျဖစ္သည္။ အဆို႔ရွင္မ်ား ေကာင္းစြာ ပိတ္ျခင္းမရွိ၍ ျဖစ္ရသည္။ အဆို႔ရွင္ ၄ ခုလံုး၌ အက်ဥ္း-အက်ယ္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ (မာမာ)အသံ ၄ မ်ိဳးထြက္မည္။ Mitral Regurgitation, Mitral Stenosis, Aortic Regurgitation, Aortic Stenosis, Tricuspid Stenosis, Tricuspid Regurgitation, Pulmonary Stenosis, Pulmonary Regurgitation

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေမြးရာပါေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ (မာမာ) မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ Patent Ductus Arteriosus (PDA), Atrial Septal defect (ASD), Ventricular Septal defect (VSD), Coarctation of the Aorta

(၂) Breath sounds အသက္ရွဴသံမ်ား
အသက္ရွဴႏႈန္း တမိနစ္လ်င္ ပံုမွန္ ၁၂-၂ဝ ရွိသည္။ ပဌမအသံက ဒုတိယအသံထက္ ပိုက်ယ္သည္။ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အသံမ်ားမွာ အသက္ရွဴသံ နည္းျခင္း၊ မ်ားျခင္း၊ မၾကားရျခင္း၊ အျခားအသံမ်ားရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အဆုပ္ထဲသို႔ ေလ အဝင္နည္းျခင္း၊ အဆုပ္သည္ လြန္စြာ တင္းေဖါင္းေနျခင္း၊ အဆုပ္ကို ဖံုးထားသည့္အလႊာ ထူေနျခင္း၊ ယင္းအထဲ အရည္ ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသံေကာင္းေကာင္း မၾကားရျဖစ္မည္။

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အသက္ရွဴသံမ်ား
၁) Rales, Crepts, Crackles or Popping sounds ဟုေခၚသည္။ ေလလမ္းေၾကာင္းထဲ အရည္မ်ားေၾကာင့္ ၾကားရသည္။ ေလအဝင္မွာ ပိုၾကားရႏိုင္သည္။ Pneumonia ႏူမိုးနီးယား၊ အဆုပ္ အင္ဖက္ရွင္၊ Congestive heart failure ႏွလံုးေရာဂါ၊
၂) Rhonchi (ေရာင္ခိုင္)၊ Wheezes (ဝွီးစ္) စူးရွေသာ က်ဥ္းေနသည့္ေလႁပြန္ထဲ ေလတိုးဝင္သည့္အသံ။ ေလအထြက္မွာ ပိုၾကားရသည္။ Asthma ပန္းနာေရာဂါ၊ Tumor ကင္ဆာ၊ Obstructing foreign bodies အျခားပစၥည္းျဖင့္ ပိတ္ေနျခင္း၊

(၃) Abdominal sounds ဝမ္းဗိုက္အသံမ်ား
အူမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ Peristalsis အသံမ်ားသည္ ပံုမွန္ျဖစ္သည္။ အသံရွိေနျခင္းသည္ ပံုမွန္အလုပ္ လုပ္ေနျခင္းကိုျပသည္။ အသံနည္းျခင္းမွာ အိပ္ေနစဥ္၊ ခြဲစိတ္ခံအၿပီး၊ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္ ေနလ်င္လည္းနည္းမည္။ Ileus သည္ အူ မလုပ္မလုပ္သျဖင့္ အသံလံုးဝမၾကားရျခင္းျဖစ္သည္။ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ အစာစားၿပီး ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မ်ားမ်ားၾကားရမည္။ အူပိတ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း မ်ားမ်ားၾကားရမည္။

Pulse လက္ေကာက္ဝတ္ေသြးခုန္ျခင္း
လူနာ၏ လက္တဖက္ဖက္၏ လက္ေကာက္ဝတ္ေနရာအား သက္ေတာင့္သက္သာ ထားျပီး၊ မိမိ၏ လက္တဖက္၏ လက္ (၂-၃) ေခ်ာင္းျဖင့္ ထိန္းကိုင္၍ စမ္းပါ။ လက္သူႂကြယ္အား အနည္းငယ္ဖိ၍ လက္ညွိဳးႏွင့္ လက္ခလည္တို႔က လူနာ၏ လက္မအထက္၊ လက္ေကာက္ဝတ္ေနရာ၌ခုန္ေနေသာ ေသြးလႊတ္ေၾကာ Radial Pulse အား စမ္းရသည္။

1. Rate တမိနစ္လ်င္မည္မွ်။ (60-100/min = normal)
2. Rhythm စည္းခ်က္က်က်ရွိ-မရွိ။ (Regular or irregular)
3. Volume စမ္း၍လြယ္သည္-ခက္သည္။ (Good or weak)

Blood Pressure (BP) ေသြးဖိအားတိုင္းျခင္း
ေသြးလႊတ္ေၾကာၾကီးမ်ားအတြင္း လွည္လည္ေနသည့္ေသြးသည္ ေသြးလႊတ္ ေၾကာ နံရံအား မည္မွ်ဖိအား သက္ေရာက္ေနသည္အား Sphygmomanometer ျဖင့္တိုင္းသည္။ အထက္ဂဏန္းကို systolic pressure ဟု၄င္း၊ ေအာက္ဂဏန္းကို diastolic pressure ဟု၄င္း ေခၚသည္။ ပ်မ္းမွ် systolic pressure သည္ 112.4 mm Hg ႏွင့္ diastolic pressure သည္ 64.0 mm Hg ျဖစ္သည္။

ပဌမဦးစြာ BP တိုင္းကရိယာကို လူနာ၏ လက္ေမာင္းမွာ ေျပျပစ္စြာ ပတ္ပါ။ တံေတာင္ဆစ္ ေရွ႕ေနရာကို ခ်န္လွပ္ထားပါ။ BP တိုင္းကရိယာကို လူနာ၏ ႏွလံုးႏွင့္ တတန္းထဲတားပါ။ Pulse ကို စမ္းပါ။ ျပဒါးကို ၁၂ဝ-၁၄ဝ အထိတင္ပါ။ Pulse ေပ်ာက္သြားမည္။ ျပဒါးကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ့ခ်ပါ။ Pulse ျပန္၍ စမ္းရသည့္ ဂဏန္းသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ အထက္ ေသြးဖိအားဟု မွတ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ နားၾကပ္ကို တံေတာင္ဆစ္ ေရွ႕ေနရာေပၚမွာ တင္ပါ။ ျပဒါးကို ရထားသည့္ ဂဏန္း အထက္ ၂ဝ ခန္႔မ်ားသည္အထိ တင္ပါ။ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ့ခ်ပါ။ နားၾကပ္မွ ႏွလံုးခုန္သံကဲ့သို႔ အသံကုိ စၾကားရသည့္ ဂဏန္းမွာ Systolic အထက္ေသြးဖိအား၊ ေပ်ာက္သြားသည့္ ဂဏန္းသည္ Diastolic ေအာက္ေသြးဖိအား ျဖစ္သည္။

ဝမ္းဗိုက္စမ္းသပ္ျခင္း
အသဲႀကီးသည္ကိုစမ္းျခင္း၊ လက္ျဖင့္ကုပ္ယူ၍စမ္းျခင္း

လက္ျဖင့္ေခါက္၍စမ္းျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ထဲ အရည္မ်ားေနသည္အားစမ္းျခင္း

ဗိုက္ တင္းေန-မေန၊ ဝမ္းဗိုက္ထဲရွိ အသဲ၊ ေဘလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ သားအိမ္ ၾကီး-မၾကီး၊ အျခားအလံုး ရွိ-မရွိ။ ရွိလ်င္ ေနရာ၊ အရြယ္အစား၊ နာက်င္မႈ ရွိ-မရွိ၊ ေရ (ဖ်င္းစြဲျခင္း)၊ ရွိ-မရွိ၊ ထို႔ျပင္ သီးျခားေရာဂါမ်ားအတြက္ စမ္းသပ္မႈမ်ား၊ ဥပမာ Appendicitis အူအတက္ေရာင္ျခင္း၊ Gastric perforation အစာအိမ္ေပါက္ျခင္း၊ Intestinal obstruction အူပိတ္ျခင္း၊

Lab Investigation ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း
ဆီး၊ ေသြး၊ သလိပ္၊ ဝမ္း၊ စသည္တို႔အား ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း၊ ဓါတ္မွန္။ (အာလ္ထြာေဆာင္း)၊ စသည္တို႔စစ္ေဆးၿပီးမွသာ အမွန္ေရာဂါအမည္ Diagnosis (D) ရရွိသည္။ စမ္းသပ္မႈမ်ားအားလံုး မျပည့္စံုမီ Provisional diagnosis (P/D) ခန္႔မွန္း ေရာဂါအမည္ ႏွင့္ Differential diagnosis (D/D) ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာေရာဂါမ်ားကိုသာ သိမည္။
• Haemoglobin Male 14-18 grams/dl; Females = 12-16 grams/dl; Children: 11-13 gm/dl
• Red Blood Cell Count Males = 4.7-6.1 million/micro liter; Females = 4.2-5.4 million/micro liter
• Hematocrit Count Male = 42%-52%; Female = 37%-47%
• Platelet Count = 150 thousands to 450 thousand/micro liter
• White Blood Cell Count = 4.8-10.8 thousand/micro liter
• Neutrophils = 3,150 to 6,200
• Lymphocytes = 1,500 to 3,000
• Monocytes = 300 to 500
• Eosinophils = 50 to 250
• Basophils = 15 to 50

Examination of Lumps, Bumps, Tumor အလံုး၊ အႀကိတ္၊ အနာတို႔အား စမ္းသပ္ျခင္း
1. Site တည္ေနရာ၊ (ဥပမာ ဘယ္ဘက္ ရင္သား၏ အေပၚ-ညာဘက္ျခင္း)
2. Size အရြယ္အစား၊ (1” x 2” x 1”)
3. Shape ပံုသဏၭာန္၊ (Circle or Oval)
4. Color အေရာင္၊ Infection ရွိလ်င္ နီမည္။
5. Temperature အပူ-အေအး၊ Infection ရွိလ်င္ ပူမည္။
6. Pain and Tenderness နာ-မနာ၊ Pain = လူနာက ခံစား၍နာျခင္း၊ Tenderness = ဖိၾကည့္မွ နာျခင္း၊
7. Consistency အေျပာ့-အမာ၊ (Soft, Firm, Hard, Stony hard) ကင္ဆာျဖစ္လ်င္ မာတတ္သည္။
8. Mobility ေရြ႕ရွားႏိုင္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊ (Fixed or movable) တို႔ကို သိေအာင္ စမ္းရမည္။ ကင္ဆာျဖစ္လ်င္ တြယ္ ကပ္ေနတတ္သည္။
9. Translucency အလင္းေရာင္ျဖတ္သြားျခင္း ရွိ-မရွိ Hydrocele ေခၚ မုတ္ေရာဂါ။
10. Reducibility ေလွ်ာ့သြား-ဝင္သြားေစရန္ လုပ္၍ ရ-မရ စမ္းျခင္။ Hernia အူက်ေရာဂါ။

• X-ray ဓါတ္မွန္၊ Plain X-ray, Barium meal, IVP
• Computed Tomography (CT) သည္ ကြန္ျပဴတာသံုး၍ သံုးဖက္ျမင္ပံုေဖၚျခင္းျဖစ္သည္။
• Electrocardiography (ECG or EKG) သည္ လွ်ပ္စစ္သံုး၍ ႏွလံုး၏အလုပ္ကို ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
• Electroencephalography (EEG) လွ်ပ္စစ္သံုး၍ ဦးေႏွာက္၏ အလုပ္ကို ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
• Ultrasound သည္ လူ၏နားကမၾကားႏိုင္ေအာင္ ျမင့္မားသည့္ အသံလိႈင္းသံုး၍ ကုိယ္အတြင္းရွိ အဂၤါအစိတ္ အပိုင္းမ်ားကို ပံုေဖၚျခင္းျဖစ္သည္။
• Magnetic resonance imaging (MRI) သည္ ႏူကလီယာ သံလိုက္အားသံုး၍ ကုိယ္အတြင္းရွိ အဂၤါ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားကို ပံုေဖၚျခင္းျဖစ္သည္။
• Pap smear (Papanicolaou test, Pap test, cervical smear) သည္ သားအိမ္အဝ တြင္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိ-မရွိ စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
• DNA profiling (DNA testing, DNA typing) သည္ မႈခင္းေဆးပညာ၏ အစိတ္အပိုင္းတခု ျဖစ္သည္။
• Complete blood count (CBC) ေသြးစစ္ျခင္း၊
• Urine tests (Albumin, Sugar, Microscopic exam) ဆီးစစ္ျခင္း၊
• Blood sugar (Glucose) ေသြးခ်ိဳစစ္ျခင္း၊
• Sputum for AFB (TB) သလိပ္စစ္ျခင္း၊

Basic Physiology အေျခခံ (ဇီဝကမၼေဗဒ)

(ယမုန္နာ ေဆးခန္းလက္ေထာက္မ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာသာျဖစ္သည္။)

Physiology (ဇီဝကမၼ = အသက္၏အလုပ္) လူ၏ ဇီဝကမၼေဗဒ အလုပ္မ်ားသည္ Systems စနစ္မ်ား၏ ရုပ္ပိုင္း၊ စက္ပိုင္း၊ ဇီဝဓါတုပိုင္း တို႔ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို ေလ့လာသည့္ ပညာျဖစ္သည္။ Integration စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ Homeostasis သမမွ်တေနေစေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ၂ မ်ိဳးပါဝင္သည္။

(1) Integration စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း = စနစ္တုိ႔သည္ အလုပ္တခုကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တခုထဲကေန မဟုတ္ဘဲ၊ တာဝန္ထပ္၍လုပ္ေနၾကသည္။ တခုႏွင့္တခု လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အရျဖစ္ေစ၊ ဓါတုသေဘာအရျဖစ္ေစ၊ ဆက္သြယ္ေရး ရွိေနၾကသည္။ Endocrine (အင္ဒိုခ႐ိုင္း) ႏွင့္ Nervous systems (နားဗတ္စ္) စနစ္တို႔က အဓိကက်သည္။
(2) Homeostasis (ဟိုမီယိုစေတးဆစ္) = ခႏၶာကုိယ္က အတြင္းဝန္းက်င္အား တည္ၿငိမ္မွ်တေနေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ pH အက္စစ္ဓါတ္၊ Temperature အပူခ်ိန္၊ Fluid volume အရည္ထုထယ္၊ Pressure ဖိအား၊ Osmolarity နံရံမ်ားကိုျဖတ္၍ စီးဆင္းႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ထိန္းညွိေပးသည္။

ဇီဝကမၼအလုပ္ (၁ဝ) မ်ိဳး
1. Nervous system အာရံုေၾကာစနစ္၊ (၁) Brain ဦးေႏွာက္ ႏွင့္ Spinal cord ခါး႐ိုးမႀကီးထဲရွိ အာရံုေၾကာမ်ားပါဝင္ သည့္ ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္၊ (၂) Peripheral nervous system အဖ်ားပိုင္းရွိ အာရံုေၾကာမ်ား၊ (၃) Special senses အထူးအာရံုခံမ်ား Vision အျမင္၊ Hearing အၾကား၊ Taste အရသာ၊ Smell အနံ႔၊ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အထိအေတြ႔၊ အပူ-အေအး၊ ဖိအားစသည္တို႔မွာ ႐ိုး႐ိုး အာရံုခံျဖစ္သည္။
2. Musculoskeletal system အ႐ိုးႂကြက္သားစနစ္၊ အ႐ိုးစနစ္ (Bones အ႐ိုးမ်ား၊ Ligaments အ႐ြတ္မ်ား၊ Cartilage အ႐ိုးႏုမ်ား၊ Bone marrow ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ၊)၊ ႏွင့္ Muscles ႂကြက္သားမ်ားပါဝင္သည္။ Calcium (ကယ္လ္စီယမ္) ႏွင့္ Phosphate (ေဖါ့စ္ဖိတ္) ဓါတ္ဆားမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။
3. Circulatory System ေသြးလွည့္စနစ္၊ Heart ႏွလံုး၊ Arteries ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ား၊ Veins ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား၊ Capillaries ေသြးေၾကာမွ်ဥ္မ်ား၊ ပါဝင္သည္။ ႏွလံုးမွ Blood ေသြးကုိ သယ္ပို႔ေပးသည္။ ေအာက္စီဂ်င္၊ အာဟာရဓါတ္။ အညစ္အေၾကး၊ ခံႏိုင္စြမ္း၊ ေဟာ္မုန္း၊ စသည္တို႔အား တေနရာမွ တေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။
4. Gastrointestinal system အစာလမ္းေၾကာင္းစနစ္၊ Mouth ပါးစပ္၊ Esophagus အစာၿမိဳႁပြန္၊ Stomach အစာအိမ္၊ Small intestine အူသိမ္၊ Large intestine အူမႀကီး၊ Rectum အစာေဟာင္းအိမ္၊ Liver အသဲ၊ Spleen ေဘလံုး၊ Pancreas သရက္႐ြက္၊ Gall bladder သည္းေျခအိတ္၊ Salivary glands တံေတြးထြက္ (ဂလင္း) မ်ားပါဝင္သည္။ စားလိုက္ေသာ အစာမ်ားကို အသံုးဝင္မည့္ (ေမာ္လီၾကဴး) ေလးမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲေပးသည္။ အသံုးမက်ေတာ့သည့္ အညစ္အေၾကး မ်ားအား စြန္႔ထုတ္ေပးသည္။
5. Respiratory system အသက္႐ွဴစနစ္၊ Nose ႏွာေခါင္း၊ Nasopharynx အာေခါင္၊ Trachea ေလႁပြန္ႀကီး၊ Bronchi ေလႁပြန္ေလးမ်ား ႏွင့္ Lungs အဆုပ္ တို႔ပါဝင္သည္။ ေလထဲမွ ေအာက္စီဂ်င္အား ယူ၍ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ႏွင့္ ေရကို စြန္႔ထုတ္သည္။
6. Urinary system ဆီးလမ္းေၾကာင္းစနစ္၊ Kidneys ေက်ာက္ကပ္၊ Ureters ဆီးႁပြန္၊ Urinary bladderဆီးအိမ္၊ Urethra ဆီးထုတ္ႁပြန္ တို႔ပါဝင္သည္။ ကိုယ္ထဲမွ ေရ ႏွင့္အတူ အသံုးမက်သည့္ Molecules (ေမာ္လီၾကဴး) မ်ား၊ Ions (အိုင္းယြန္း) မ်ားကုိပါ စြန္႔ထုတ္ေပးသည္။
7. Immune system ခုခံအားစနစ္၊ WBC ေသြးျဖဴဥမ်ား၊ Thymus သိုင္းမတ္စ္-ဂလင္း၊ Lymph nodes လင္ဖ္-ႏုတ္မ်ား၊ Lymph vessels လင့္ဖ္ေၾကာမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သည္။ ကုိယ္ထဲသို႔ မိမိ (ဆဲလ္)မ်ား၊ မိမိပစၥည္းမ်ား မဟုတ္သည္ကို ခြဲျခားသိႏိုင္သည္။ မဟုတ္သည္မ်ားကို ရွင္းထုတ္ရန္ Antibodies (အင္တီေဘာ္ဒီ)၊ အပါအဝင္ အျခားဓါတ္တို႔ကုိ ထုတ္ေပးသည္။
8. Endocrine system (အင္ဒိုခ႐ိုင္း) စနစ္၊ Pituitary (ပစ္က်ဴထရီ)၊ Thyroid (သိုင္း႐ြိဳက္)၊ Adrenals (အၿဒီနယ္လ္)၊ Pancreas (ပန္းခရိယပ္စ္)၊ Parathyroids (ပါရာ-သိုင္း႐ြိဳက္)၊ Gonards (ဂိုးနပ္စ္) တို႔မွ ေဟာ္မုန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးသည္။ Gonads (ဂိုးနပ္စ္) မ်ားမွာ ေယာက္်ားတြင္ Testes (တက္စ္တိစ္) မိန္းမတြင္ Ovaries (အိုဗရီ) တို႔ျဖစ္သည္။
9. Reproductive system မ်ိဳးပြါးစနစ္၊ Gonads (ဂိုးနပ္စ္) မ်ား ႏွင့္ အတြင္း-အျပင္ လိင္အဂၤါမ်ား ပါဝင္သည္။ မ်ိဳးပြါးႏိုင္ရန္ Ovum မ်ိဳးဥ၊ Sperm သုတ္ပိုးမ်ား ထုတ္ေပးသည္။
10. Integumentary system (အင္တီဂူမင္ထရီ) ေခၚ ခႏၶာကုိယ္အား ဖံုးေပးထားသည့္စနစ္၊ Skin အေရျပား၊ Nails ေျခသည္းလက္သည္း၊ Hair အေမႊးမ်ား၊ Sweat glands and Sebaceous glands ေခြ်း-အဆီထြက္အိတ္မ်ား၊

မွတ္ခ်က္။ Molecule (ေမာ္လီၾကဴး) ဆိုသည္မွာ Atom (အက္တြန္) ေခၚ အႏုျမဴ ၁-၂ လံုး ပါေနသည့္ အရာဝတၱဳတခု၏ အေသးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းကို ေခၚသည္။ (အက္တြန္) ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ ဓါတ္ပစၥည္းမဆို၏ ၎၏ ဓါတ္သေဘာ အျပည့္ ရွိသည့္ အေသးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ (ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္) (အက္တြန္) ၂ လံုးႏွင့္ (ေအာက္စီဂ်င္) အက္တြန္ ၁ လံုးပါလ်င္ ေရ (ေမာ္လီၾကဴး) ျဖစ္လာသည္။ အဆီ (ေမာ္လီၾကဴး) တခုတြင္ (ကာဗြန္) ႏွင့္ (ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္) မ်ား စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ESL အဂၤလိပ္စာ

ေက်ာင္းစဖြင္ျပီလို႔ေရးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ဘာသင္တဲ့ေက်ာင္းလဲ ဆရာတဲ့။  ေက်ာင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ေရးထားျပီး။ တေယာက္က ေမးဖူးတယ္။ အခုမွ...