Saturday, January 2, 2010

Basic Pharmacology အေျခခံေဆးဝါးေဗဒ

(ယမုန္နာ ေဆးခန္းလက္ေထာက္မ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာသာျဖစ္သည္၊)

အသံုးအႏႈန္းမ်ား
. Symptomatic treatment ေရာဂါလကၡဏာကို သက္သာေစရန္ကုသျခင္း၊
. Curative treatment ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား ကုသျခင္း၊
. Placebo လူနာေက်နပ္ရေစရန္ ကုသျခင္း၊
. Radical cure ေရာဂါစင္ေအာင္ကုသျခင္း၊ (ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၌ သံုးတတ္သည္)
. Prescription ေဆးစာ၊

Dose (ဒို႔စ္)
ေဆးကို တႀကိမ္လ်င္ မည္မွ်ေပးရသည္ကို ဆိုလိုသည္။ (ဒို႔စ္)သည္ လူနာ၏ အသက္ေပၚ မူမတည္၊ လူနာ၏ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ အေပၚမူတည္သည္။ တၾကိမ္လ်င္ ေဆးအေလးခ်ိန္မည္မွ် တိုက္ရမည္။ တေန႔ကို အၾကိမ္မည္မွ် တိုက္ရမည္၊ အတိအက် ညႊန္းရသည္။ အစားႏွင့္နီး-ေဝးရမည္၊ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရန္လို-မလို၊ ေဆးေသာက္ျပီး နားရန္လို-မလို၊ အျခားေဆးမ်ား ႏွင့္အတူတိုက္ရ-မတိုက္ရ စသျဖင့္လည္း ညႊန္းေပးရမည္။

Course (ကို႔စ္)
ေဆးကို မည္မွ်ၾကာၾကာေပးရမည္။ ပဌမ (ကို ့စ္)ျပီးေနာက္ ဒုတိယ(ကို ့စ္) လိုခ်င္လိုမည္။ ဥပမာ ေမးခိုင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို တလျခား ႏွစ္ခါထိုးရသည္။ တီဘီေဆးမ်ားေပးလွ်င္ ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၉ လ။

ေဆးေပးရန္လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Routes of administration
1. Topical (ေတာ့ပီကယ္) အေပၚယံမွေပးျခင္း၊
Epicutaneous (အေရျပားေပၚသုိ႔ေပးျခင္း၊) e.g. allergy testing, topical local anaesthesia ထံုေဆး၊ ေဆးတည့္မတည့္ စမ္းျခင္း
Inhalational (ရွဴေဆး၊) e.g. Asthma medications ပန္းနာေဆး
Enema (စအိုမွေပးျခင္း၊) e.g. contrast media for imaging of the bowel ဝမ္းျခဴျခင္း။
Eye drops (မ်က္စိထဲထည့္ျခင္း၊) (onto the conjunctiva), e.g. antibiotics for conjunctivitis မ်က္စဥ္း
Intranasal (ႏွာေခါင္းထဲထည့္ေပးျခင္း၊) (into the nose), e.g. decongestant nasal sprays နားေဆးရည္
Vaginal (ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲထည့္ျခင္း၊) e.g. topical estrogens, antibacterial

2. External (အျပင္မွထည့္ေပးျခင္း)
Oral/ Orally/By Mouth (ပါးစပ္မွေပးျခင္း၊) ေဆးျပား၊ ေဆးရည္၊ ေဆးေတာင့္။) tablets, capsules, or drops
By gastric feeding tube (အစာလမ္းထဲျပြန္ျဖင့္ေပးျခင္း) feeding tube, or gastrostomy, many drugs and parenteral nutrition
Rectally (အစာေဟာင္းအိမ္ထဲထည့္ေပးျခင္း) various drugs in suppository or enema form

3. Parenteral by injection or infusion (ထုိးသြင္းေပးျခင္း)
IV = intra-venous (ေသြးျပန္ေၾကာထဲသြင္းျခင္း)e.g. total parenteral nutrition
IA = intra-arterial (ေသြးလႊတ္ေၾကာထဲသြင္းျခင္း) e.g. vasodilator drugs and thrombolytic drugs
IM = Intra-muscular (ၾကြက္သားထဲထိုးျခင္း) e.g. many vaccines, antibiotics
IC = Intra-cardiac (ႏွလံုးထဲထိုးျခင္း) e.g. adrenaline
S/C = Sub-cutaneous (အေရျပားေအာက္ထဲထိုးျခင္း) e.g. insulin
IO = Intra-osseous infusion (အ႐ိုးထဲသြင္းျခင္း)
ID = Intra-sermal (အေရျပားထဲသြင္းျခင္း) for skin testing some allergens, and also for tattoos and BCG vaccine
IT = Intra-thecal (ခါး႐ိုးဆစ္ျပြန္ (စပုိင္နယ္-ကယ္နယ္) ထဲသြင္းျခင္း) for spinal anaesthesia and chemotherapy
IP = Intra-peritoneal (ဝမ္းဗိုက္အေခါင္း (ပယ္ရီတုိနီယမ္) ထဲသြင္းျခင္း) e.g. peritoneal dialysis

4. Other means (အျခားနည္းလမ္းမ်ား)
Epidural (အပီဂ်ဴရယ္) (ခါး႐ိုးဆစ္ထဲအရည္သြင္းျခင္း) (injection or infusion into the epidural space), e.g. epidural anaesthesia and Spinal anaesthesia (SA)

Risks of IV intravenous therapy ေသြးျပန္ေၾကာထဲ ေဆးသြင္းျခင္း၏ အႏၱာရာယ္မ်ား
1) Infection (အင္ဖက္ရွင္) ပိုးဝင္ျခင္း၊
2) Phlebitis (ေသြးျပန္ေၾကာေရာင္ျခင္း)
3) Infiltration (အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ေဆးေရာက္သြားျခင္း)
4) Fluid overload (အရည္လိုအပ္သည္ထက္ မ်ားသြားျခင္း)
5) Electrolyte imbalance (ဓါတ္ဆားအခ်ဳိး မမွ်တျဖစ္သြားျခင္း)
6) Embolism (ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း)

ေဆးအုပ္စုမ်ား (၉)စု
1. Antacids အစာအိမ္ အက္စစ္ဓါတ္ပ်ယ္ေဆးမ်ား၊ Aluminium Hydroxide, Magnesium Trisilicate, Magnesium Carbonate, Calcium Carbonate

2. Antibiotics ပဋိဇီဝေဆးမ်ား၊ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ႏိုင္သည့္ေဆးမ်ား၊

3. Anticholinereics/Antispasmodics (အင္တီ-ကိုလီနားဂ်စ္) (အင္တီ-စပတ္စ္မိုးဒစ္) အနာသက္သာေဆး၊

4. Antihistamines အင္တီ-ဟစ္တမင္း၊ Avil, Burmeton, Alrid, Citrizine etc.

5. Antihypertensive အင္တီ-ဟိုင္ပါတန္းဆစ္ဖ္၊ ေသြးတိုးက်ေဆး၊
a. Diuretics (ဆီးသြားေစသည့္ေဆး) Hydrochlorothiazide, (Lasix) and Trosemide (Demadex), the combination of Triamterene and Hydrochlorothiazide (Aquazide), and metolazone (Zaroxolyn)
b. Beta-blockers (ဘီတာ-ဘေလာ့ကား) (Antolol), Propranolol, (Inderal), Metoprolol, Nadolol, Betaxolol, Acebutolol, Pindolol and Bisoprolol
c. ACE inhibitors (ေအစီအီး-အင္ဟဗစ္တား)၊ (Enalapril, Captopril, Lisinopril. Benazepril, Quinapril, Perindopril, Ramipril, Trandolapril, Fosinopril (Monopril), and Moexuoril,
d. Angiotinsin receptor blocker (ARB) (ေအအာရ္ဘီ) Losartan, Irbesartan, Valsartan, Candesartan, Olmesartan, Telmisartan, and Eprosartan
e. Calcium channel blockers (CCBs) (စီစီဘီ) (Amlodipine, Sustained release Nifedipine, Felodipine, and Nisoldipine)
f. Alpha – blockers (အာလ္ဖါ-ဘေလာ့ကား) အုပ္စု (Clonidine)

6. Beta blockers = (ဘီတာ-ဘေလာ့ကား) အလိုအေလ်ာက္တံု႔ျပန္သည့္ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ Autonomic (involuntary) Nervous System တြင္ အေရးပါေသာ Adrinaline (Epinephrine) ကို တားဆီးမႈ လုပ္သည့္ ေဆး။ ႏွလံုးတင္းအားေလ်ာ့ေစသည္။ ႏွလံုးခံုႏွဳန္းေလ်ာ့မည္။ ႏွလံုး၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ တကိုယ္လံုးရွိ ေသြးေၾကာမ်ား၏ ႀကံဳ႕ႏိုင္စြမ္းနည္းေစမည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါတုိ႔ အတြက္ ေဆးမ်ား၊ ႏွလံုးခုံႏႈန္း မမွန္သည့္ Cardiac arrhythmias, Tachycardias ေရာဂါအတြက္ သံုးသည္။ ႏွလံုးက ေအာက္စီဂ်င္ လိုအပ္မႈအား ေလ်ာ့ခ်ေပးသျဖင့္ Angina pecetoris ေခၚ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ အတြက္သံုးသည္။ ေသြးတုိးကိုလည္းက်ေစသည္။ အျခား အသံုးဝင္မႈမ်ားမွာ Migraine headaches (မိုင္ဂရင္း) ေခါင္းကိုက္-ေခါင္းမူး ေရာဂါ၊ ေျခလက္တံုအေၾကာက္ေရာဂါ၊ Stage fright (Social phobia) အေၾကာက္ေရာဂါတမ်ဳိး တုိ႔ျဖစ္သည္။

7. Corticosteroids =(ေကာ္တီကို-စတီရြိဳတ္) အေရာင္ေလ်ာ့ေစသည့္ေဆး၊ နီျခင္းကို သက္သာေစသည္။ (အလာဂ်ီ) ျဖစ္ျခင္းကို သက္သာေစသည္၊ ေရာဂါလကၡဏာကို သက္သာေစသည့္ေဆးမ်ား၊ ေအာက္ပါတို ့ အတြက္သံုးသည္။
- Endocrine Disorders (အင္ဒိုခ႐ိုင္း)ေရာဂါမ်ား၊
- Rheumatic Disorders (႐ူမက္တစ္)ေရာဂါ၊
- Collagen Diseases (ကိုလာဂ်င္)ေရာဂါ၊
- Dermatologic Diseases အေရျပားနာမ်ား၊
- Allergic states (အလာဂ်ီ) ျဖစ္ျခင္း၊
- Ophthalmic diseases မ်က္စိေရာဂါမ်ား၊
- Respiratory Disorders အသက္ရွဴလမ္းေရာဂါ၊
- Hematoloeic Disorders ေသြးေရာဂါ၊
- Neoplastic Diseases ကင္္ဆာေရာဂါ၊
- Edematous states ကိုယ္ေရာင္ျခင္း၊

8. Dirutics = ဆီးသြားေစသည့္ ေသြးတုိး၊ ကိုယ္ေရာင္ျခင္းမ်ား အတြက္ သံုးသည့္ေဆးမ်ား၊

9. NSAID (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) = (စတီ႐ိြဳက္)မပါေသာ အနာ-အဖ်ား-အေရာင္က် ေဆးမ်ား၊ အမ်ားဆံုးေသာ အကိုက္-အဖ်ား-အနာ သက္သာေဆးမ်ားျဖစ္သည္၊

ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆးမ်ား
အုပ္စု (၁၃) မ်ိဳးခဲြထားသည္။
1) Aminoglycosides (အမိုင္ႏုိဂလိုင္ကိုဆုိက္)အုပ္စု၊ အုပ္စုခဲြ (၇)မ်ိဳးရွိသည္။
2) Carbapenems (ကာဘာပင္နင္)အုပ္စု၊ အုပ္စုခဲြ (၂)မ်ိဳးရွိသည္။
3) Cephalosporins 1st generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ပဌမမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဳိးရွိသည္။
4) Cephalosporins 2nd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၆)မ်ဳိးရွိသည္။
5) Cephalosporins 3rd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ တတိယမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခြဲ (၈)မ်ဳိးရွိသည္။
6) Cephalosporins 4th generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ အုပ္စု)
7) Macrolides (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin (မက္ခ႐ိုလုိက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၃)မ်ိး ရွိသည္။
8) Penicillins (Amoxicillin, Ampicillin, Cloxacillin, Penicillin G (Benzylpenicillin Na or K), Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin K), Piperacillin, Ticarcillin) (ပနယ္စလင္) အုပ္စု၊
9) Polypeptides Polypeptides (Bacitracin, Colistin) (ေပၚလီပက္ပတုိက္) အုပ္စု၊
10) Quinolones Quinolones (Ciprofloxacin, Enoxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin) (ကြီႏိုလံုး) အုပ္စု၊
11) Sulfonamides (Sulfacetamide, Trimethoprim-Sulfamethoxazole) (ဆာလ္ဖိုနမိုက္) အုပ္စု၊
12) Tetracyclines (Demeclocycline, Doxycycline, Tetracycline) (တက္ထရြာဆုိက္ကလင္း) အုပ္စု၊
13) Miscellaneous antibiotics အျခားေသာ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား၊ (၁၁)မ်ဳိးရွိသည္။

ေဆးအုပ္စုတခုျခင္းအေၾကာင္း

1. Aminoglycosides (Amikacin, Gentamicin, Kanamycin, Neomycin, netilmicin, Streptomycin, Tobramycin) (အမိုင္ႏိုဂလုိကိုဆိုက္) အုပ္စု၊ အုပ္စုခြဲ (၇)မ်ဳိး ရွိသည္။
1. (1) Amikacin (Sulphate) (5 mg/kg BD IV/IM) (7.5 mg/kg BD IV) မီးေလာင္နာ၊ သဲေျခအိတ္ျပြန္ ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေမြးစကေလး ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္း ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊
1. (2) Gentamicin (Sulphate) (1.0 – 2.5 mg/kg TDS IV/IM) (2.5 mg/kg TDS IV/IM) ႐ုတ္တရက္ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ သဲေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ေဆး႐ံု အတြင္းလူနာမ်ားႏူမိုးနီးယား၊ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊
1. (3) Kanamycin (Acid Sulphate) (500 mg TDS IV/IM) (1 Gm QID Orally) (7.5 mg/kg TDS IV/IM) ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အူေရာင္ျခင္း၊ တီဘီ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အသဲေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ျခင္း၊
1. (4) Neomycin (Sulphate) (4-12 gm Daily Orally) (0.5% Topical) အစာလမ္းေၾကာင္းအားပိုးသန္႔ေစရန္၊ = 1 Gm QID x 1-2 days before bowel surëery အသဲေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ျခင္း၊ = 1 Gm QID ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာမ်ား၊ မခဲြစိတ္မီ ပိုးသန္႔ေစရန္၊ အသဲအလုပ္မလုပ္၍ သတိေမ့ျခင္း၊ လိမ္းေဆးမ်ား၊ (ကိုလက္စတီေရာ) မ်ားျခင္း၊ အနာဒဏ္ရာမ်ား၊ မေကာင္းေသာသတၱိမ်ား၊ နား- ေက်ာက္ကပ္ တုိ႔အား ထိခိုက္ေစသည္။
1. (5) Netilmicin (Sulphate) UTI. (3-4 mg/kg IV/IM TDS) (2.142 mg/kg BD IM/IV) ေသြးဆံုးၿပီး အမ်ဴိးသမီးမ်ား၌ ေနာက္က်ေသာ ရင္သားကင္ဆာ၊ ဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုရီးယား၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္စဥ္ (အင္ဖက္ရွင္) ဝင္ျခင္း၊ အဆစ္ထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊
1. (6) Streptomycin 15 mg/kg OD-BD ပဋိဇီဝေဆး၊ တီဘီ၊ ပလိပ္ေရာဂါ၊
1. (7) Tobramycin (3-5 mg/kg IM/slow IV) (2.25 mg/kg TDS IM/IV) သဲေျခအိပ္ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိပိုးဝင္ ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အနာ-အကိုက္ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အစာအိမ္အနာ၊ ေက်ာက္ကပ္ မေကာင္း၍ ဆီးနည္းသည့္ေရာဂါ၊

2. Carbapenems (ကာတာပင္နင္)အုပ္စု၊ အုပ္စုခဲြ (၂) မ်ဴိး ရွိသည္။ (Imipenem, Meropenem (ကာဘာပင္နမ္) အုပ္စု၊ (တစ္ရွဴးမ်ား ေသ၍ ပုတ္ျခင္း)၊ (ပိုးဝင္ျခင္း)၊ (ႏူမိုးနီးယား-အဆုပ္ခဲျခင္း)၊ (ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိုးဝင္ျခင္း စသည္တိုိ႔အတြက္ ေဆးမ်ား) အုပ္စုခဲြ (၂) မ်ဴိးရွိသည္။
2 (1) Imipenem (125-500 mg DB-TDS IM/IV) (15 mg/kg TDS IV Infusion) ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပား အနာ၊ ဦးေႏွာက္ျပည္တည္နာ၊ ေမ့ေဆး ေပးစဥ္ အစာေျခအရည္နည္းေစရန္၊ အ႐ိုးအဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္း ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေယာကၤ်ားဆီးႀကိတ္ ေရာင္ျခင္း၊
2 (2) Meropenem (500 mg TDS IV) (30 mg/kg BD-TDS IV) ဝမ္းတြင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အဆုပ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ မ်ဴိးပြားလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊

3. Cephalosporins, 1st generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ပဌမမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ (Cefadroxil, Cefazolin, Cephalexin) (အေရျပားႏွင့္ အသားႏုမ်ား ပိုးဝင္ျခင္းအတြက္ေဆးမ်ား) အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဳိး ရွိသည္။
3 (1) Cephalothin (Na) 120 mg/kg IV daily အ႐ိုး-အဆစ္နာ၊ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊
3 (2) Cefadroxil (500-1,000 mg BD Orally) (12.5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊
3 (3) Cefazolin (500-2,000 TDS IV/IM) (25 mg/kg TDS IV/IM) ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ ေယာကၤ်ားဆီးႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အ႐ုိး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ သဲေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊
3 (4) Cephalexin (Monohydrate) (4-8 gm TDS IV) (0.5 – 1.5 gm TDS Orally/IV) (5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ စိတ္ေရာဂါ၊ အေရျပားအနာ၊
3 (5) Cefadroxil 500-750-1000 mg BD Orally ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ျဖစ္ၿပီး ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ (အင္းဆက္အဆိပ္အတြက္ေျဖေဆး၊ အေရျပားနာမ်ား၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊)

4. Cephalosporins 2nd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္အုပ္စု)၊ (Cefaclor, Cefamandole, Cephalexin, Cefoxitin) (အသက္ရွဴလမ္းႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္ထဲပိုးဝင္ ျခင္း) အုပ္စုခဲြ (၆)မ်ဴိးရိွသည္။
4 (1) Cefaclor (Monohydrate) (250-750 mg TDS Orally) (7 mg/kg TDS Orally) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အားသီးေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊
4 (2) Cefamandole (Na) (500-2,000 mg TDS IM/IV) (33.33 mg/kg TDS IV/IM) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊ သဲေျခလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊
4 (3) Cephalexin (Monohydrate) (4-8 gm TDS IV for severe cases) (0.5-1.5 gm TDS IV) (5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ စိတ္ေရာဂါ၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ သြားပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊
4 (4) Cefoxitin (1-2 gm IM) (22.5 mg/kg QID IM) အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ HIV ျဖစ္ၿပီး (ႏူထုိဖိးလ္) ေသြးျဖဴဥနည္းျခင္း၊
4 (5) Cefotetan UTI 20 mg/kg IV BD အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီယား၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ သြားပိုးဝင္းျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊
4 (6) Cefprozil (Monohydrate) အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္း-အထက္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ နားျပည္ယုိျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊

5. Cephalosporins 3rd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ တတိယမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ (Cefixime, Cefdinir, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftizoxime, Ceftriaxone) (အေျပာ့စား-အျပင္းစား ဗက္တီးရီးယားမ်ားဝင္ျခင္း)မ်ား၊ ျပင္းပါက ထိုးေဆးေပးပါ၊ အုပ္စုခဲြ (၈)မ်ဴိးရွိသည္။
5 (1) Cefixime (200-400 mg Daily Orally) (4 mg/kg BD Orally) အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယားဆီးျပြန္အဝေရာင္ျခင္း၊ တုိက္ဖိြဳက္၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊
5 (2) Cefdinir အေရျပားအနာ၊ အာသီးေရာင္၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊
5 (3) Cefoperazone (Na) (1-2 gm BD IV) (62.5 mg/kg BD IM/IV) ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ တင္ပဆံုတြင္း အဂၤါမ်ား ေရာင္ျခင္း၊
5 (4) Cefotaxime (Na) (1-2 gm BD IV/IM) (50 mg/kg TDS IM/IV) ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးေမြးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီယား၊ ခဲြစိတ္လူနာ၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊
5 (5) Cefpodoxime (Proxetil) (100-100 mg BD Orally) (5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္းအထက္ပိုင္း-ေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပား(အင္ဖက္ရွင္)၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ဦးေခါင္းေလခိုေပါက္မ်ား ပိုးဝင္ျခင္း၊
5 (6) Ceftazidime Pentahydrate (1-6 gm TDS IV/IM) (37.5 mg/kg TDS IV/IM) ေသြးထဲဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီေရာင္ျခင္း၊ တင္ပဆံုတြင္းအဂၤါမ်ား ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ သဲေျခလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊
5 (7) Ceftizoxime (Na) (1,000 mg Daily IM) (50 mg/kg TDS IM/IV) ေသြးထဲ ဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အသက္္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ုိး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊
5 (8) Ceftriaxone (Na) (1-2 gm Daily IV/IM) (50 mg/kg Daily IV/IM) ေသြးထဲ ဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသဲ-ႏွလံုးအစားထိုးျခင္း၊ တိုက္ဖိြဳက္၊ ခြဲစိတ္လူနာ၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊

6. Cephalosporins 4th generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ စတုတၳမ်ဳိးဆက္အုပ္စု)၊ (Cefepime) ခုခံအားနည္း ေနသူအား အျပင္းစားဗက္တိီးရီးယားမ်ားဝင္ျခင္း၊) Cefepime (HCl) (1,000-2,000 mg BD IV) ႏူမိုးနီယား၊ အေရျပားအနာ၊ ေက်ာက္ကပ္အတြင္း ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊

7. Macrolides (မက္ခ႐ုိလိုက္အုပ္စု) (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin, Clarithromycin (250-500 mg Daily Orally) (7.5 mg/kg Orally) နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာေခါင္ ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ကင္ဆာတမ်ဴိး၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊
• Azithromycin (250-500 mg Daily Orally) (20 mg/kg Orally) သားအိမ္အဝ ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းအထက္ပိုင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ (လိုင္မ္)ေရာဂါ၊ အေရျပားနာ၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ေရာင္ျခင္း၊ အစာေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ေမြးစကေလးငယ္မ်ားမ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မႏိုင္ျခင္း၊ (ပနယ္စလင္) မတည့္လ်င္ေပးျခင္း၊

8. Penicillins (ပနယ္စလင္အုပ္စု)၊ (Amoxicillin, Ampicillin, Cloxacillin, Penicillin G (Benzylpenicillin Na or K), Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin K), Piperacillin, Ticarcillin) (ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ) (လိုင္းမ္ေရာဂါဆုိသည္မွာ ပိုးေကာင္ငယ္တမ်ဴိး အကိုက္ခံရ၍ အေရျပားတြင္ အနီေရာင္ အဖုအပိန္႔ထြက္ျခင္း ျဖစ္သည္၊) အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဴိးရွိသည္။ (ပင္နစလင္မ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းဆက္ၾကည့္ပါ၊)
• Amoxacilin ပနယ္စလင္အုပ္စုဝင္ပဋိဇီဝေဆးျဖစ္သည္၊ H. influenzae, N. gonorrhoea, E. coli, Pneumococci, Streptococci, and certain strains of Staphylococci ပိုးတို႔တြက္ ေကာင္းသည္။ နားအလည္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ လည္ပင္းေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အသံျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ခဲျခင္း(ႏူမိုးနီးယား)၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ 250 mg TDS; 500 mg TDS; 500 mg BD; 875 mg BD; Children older than 3 months but less than 40 kg are treated with 25 mg/kg/day in divided doses BD, 20 mg/kg/day in divided doses TDS, 40 mg/kg/day in divided doses TDS or 45 mg/kg/day in divided doses BD; (ဂႏိုရီးယား)၊ 3 Gm stat
• Ampicillin (250-500 mg QID Orally) (500-1,000 mg QID IV/IM) (18.75 mg/kg QID Orally/IV/IM) နားအလည္ပိုင္း(အင္ဖက္ရွင္)၊ (ဆိုင္းနပ္စ္)၊ ဆီးအိမ္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ (ဂႏိုရီးယား)၊ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္၊ အစာမစားမီ ၁ နာရီ၊ စားၿပီး ၂ နာရီ ျခား၍ ေပးရမည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ တေန႔ (၄) ႀကိမ္၊ ၇-၁၄ ရက္ေပးရမည္၊ ဂႏိုေရာဂါအတြက္ဆိုပါက တႀကိမ္တည္း ၅ဝဝ မီလီဂရမ္ (၇)လံုး Probenecid (Benemid) ႏွင့္ တြဲ၍ ေပးရမည္။
• Cloxacillin (Na) (250 mg QID IM) (500 mg QID IV/Orally) (500 mg Daily Intraperitoneal) (18.75 mg/kg QID Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊
• Benzylpenicillin (Na or K) (85.71 – 171.42 mg/kg Daily IV) (37.5 mg/kg QID IV) 23 mg/kg 8 hourly Orally x 5-7 days ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ (85.71 – 171.42 mg/kg Daily IV) (37.5 mg/kg QID IV) ေလးဘက္နာ၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အာသီးေရာင္၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခငး္၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ေဒါင့္သန္းေရာဂါ၊ ဆံုဆို႔နာေဆး။ Benzathine Penicillin G ဆစ္ဖလစ္ 2.4 million units IM stat dose;
• Phenoxymethyl Penicillin Potassium = Penicillin V ျပည္တည္နာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊နားအနာ၊ ေလးဘက္နာ၊ အေရျပားနာ၊ (႐ူမက္တစ္)အဖ်ားေရာဂါ၊ လည္ေခ်ာင္းနာေဆး၊ 250-500 mg QID; 12.5 mg/kg QID နားျပည္ယိုျခင္း၊ ဆံုဆို႔နာ၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္၊ ဂႏုိရီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊

9. Polypeptides (ေပၚလီပက္ပတိုက္ အုပ္စု)၊ (Bacitracin, Colistin) (မ်က္စိ၊နား၊ ဆီးအိမ္၊ အေရျပား တို႔တြင္ ပိုးဝင္ျခင္း)

10. Quinolones (ကြီႏိုလံုး အုပ္စု)၊ (Ciprofloxacin, Enoxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin) (ဆီလမ္းေၾကာင္း၊ က်ားဆီးအႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား)

11. Sulfonamides (ဆာလ္ဖိုနမိုက္)အုပ္စု၊ (Sulfacetamide, Trimethoprim-Sulfamethoxazole) for Urinary tract infections

12. Tetracyclines (တက္ထြာဆိုက္ကလင္း)အုပ္စု၊ (Demeclocycline, Doxycycline, Tetracycline)

13. Miscellaneous antibiotics အျခားပဋိဇီဝေဆးမ်ား၊
13 (1) Chloramphenicol တိုက္ဖိြဳက္၊ (ဆာလ္မိုနဲလား)ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ 6 Gm/day in 4 divided doses
13 (2) Clindamycin အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အဆုပ္ျပည္တည္ျခင္း၊ 300-900 mg BD
13 (3) Ethambutol တီဘီ ေရာဂါ 15-25 mg/kg daily
13 (4) Fosfomycin ဆီးအိမ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ 1 gm TDS IM
13 (5) Isoniazid INH တီဘီ ေရာဂါ 300 mg Daily
13 (6) Metronidazole ေမြးလမ္းေၾကာင္းတြင္ (ထရြိဳင္ကိုမိုးနပ္စ္) ႏွင့္ (ဂိုင္ယာဒီယား) ပိုးမ်ား
ဝင္ျခင္း၊ တင္ပဆံုရိုးတြင္း အဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊
ဝမ္းဗိုက္အတြင္းပိုးဝင္ျခင္း၊
ဝမ္းကိုက္ျခင္း၊ သားအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ 250-500 mg TDS
13 (7) Nitrofurantoin ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ 100 mg BD
13 (8) Pyrazinamide တီဘီ 2 Gm/dose
13 (9) Rifampin တီဘီ၊ လက္ပရိုစီ အနာၾကီးေရာဂါ၊ 600 mg/dose (450-600 mg Daily Oral 30 minutes before breakfast) ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါ၊ သံဓါတ္နည္းေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းအဝ ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုရီးယား၊
13 (10) Spectinomycin ဂႏိုရီးယား၊ ဆီးလမ္းအဝေရာင္ျခင္း၊ သားအိမ္အဝေရာင္ျခင္း၊ 2,000-4,000 mg IM Daily; Vancomycin အျခားပဋိဇီဝေဆးမ်ား မတိုးသည့္ပိုးမ်ား အတြက္ေဆး၊ 15 mg/kg BD (500 mg QID IV Infusion) (0.25 mg/kg.min TDS IV Infusion)

Pain Killers (Analgesics) and Fever Reducers (Antipyretics) အနာသက္သာေဆး၊

အဖ်ားက်ေဆးဝါးမ်ား၊
႐ုတ္တရက္နာျခင္းမ်ား၊ အပူခံရျခင္း၊ ထိခိုက္ခံရျခင္း၊ ဆဲြဆန္႔ခံရျခင္း၊ အရြက္(လစ္ဂမင့္) စုတ္သြားျခင္း၊ အ႐ိုးက်ဳိးျခင္း၊ ရွနာျခင္း၊ အတြင္းေက်ျခင္း၊ ေသြးေျခဥျခင္း၊ နာတာရွည္ (႐ုိး႐ိုး)နာျခင္းမ်ား၊ အဆစ္နာေရာဂါ၊ အထက္ပါေဆးမ်ားႏွင့္ လည္းေပ်ာက္ႏိုိင္သည္။ နာတာရွည္ (ကင္ဆာ) နာျခင္းမ်ားအတြက္ ပုိမိုျပင္းသည့္ေဆးမ်ား ေပးရန္လိုမည္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္း (၃) မ်ဳိးခဲြႏိုင္သည္၊
(၁) ၾကြက္သားနာျခင္း၊ ၾကြက္သားတင္းျခင္း။ စိတ္တင္းၾကပ္ျခင္း။ သာမန္ေဆးမ်ားႏွင့္၎၊ ႐ုပ္ပိုင္းကုသမႈ (ဖီဇီယိုသာရာဖီ)၊ အေၾကာေလ်ာ့နည္းမ်ားလည္း လိုအပ္မည္၊
(၂) (မိုင္ဂရင္း)ေခၚ အမူးေရာဂါတမ််ဳိး၊ ဦးေခါင္းထဲရွိ ေသြးေၾကာက်ယ္ျပန္႔မႈေၾကာင့္ျဖစ္။ သာမန္ေဆးမ်ားႏွင့္မရပါက သီးျခားေဖၚထားသည့္ေဆးမ်ားေပးရမည္၊ အနာသက္သာေစရန္လမ္းညြန္။ ဆိပ္ၿငိမ္ေသာ အခန္းထဲ လွဲေနပါ၊ နဖူးေပၚ အေအးဝတ္ တင္ပါ၊ ဦးေရခံြ၊ နားထင္ကို နာနာ ႏွိပ္ေပးပါ၊

အနာသက္သာေဆး၊ အဖ်ားက်ေဆးဝါးမ်ား၊
Argotamine (Ergostat), Dihydroergotamine (Migranal), Sumatriptan (Imitrex), Zolmitriptan (Zomig), Naratriptan (Amerge), Rizatriptan (Maxalt), Almotriptan (Axert), Eletriptan (Relpax), Frovatriptan (Frova), Narcotic (Stadol nasal spray), Medicines that contain a Barbiturate တုိ႔ႏွင့္ ဘိန္း ပါေသာေဆးမ်ားကိုလည္းသံုးႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မစဲြေဆရန္သတိထားရမည္။
(၃) (ဆိုင္းနပ္စ္)ေခၚ အ႐ိုးတြင္း ေလခိုေပါက္မ်ားေရာဂါ၊ ဦးေခါင္း႐ိုးအတြင္း ေလခိုေနရာမ်ားတြင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ပိတ္ေနျခင္း၊ ေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ အိပ္ယာအထတြင္ ပိုဆိုးၿပီး၊ မတ္တပ္ရပ္လိုက္လ်င္ သက္သာတတ္သည္။ သာမန္ေဆးမ်ားႏွင့္ မရပါက ပိတ္ေနသည္အား ေဖါက္ေပးရမည္။

ASPIRIN
(စတိီရိြဳက္)မပါေသာ အေရာင္သက္သာေစသည့္ေဆးအုပ္စု Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ဝင္ျဖစ္သည္။ အကိုက္၊ အနာ၊ အဖ်ား၊ အေရာင္၊ ဒဏ္ရာရ၍နာျခင္း၊ လစဥ္ေသြးဆင္းစဥ္နာျခင္း၊ အဆစ္နာျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ၾကြက္သား- အ႐ိုးနာျခငးတို႔အတြက္ သံုးႏိုင္သည္။ ၎သည္ ေသြးခဲျခင္းမွ ဟန္႔တားေစေသာ သတၱိရွိသျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ ကာကြယ္ရာတြင္လည္း အသံုးဝင္သည္။ အစာႏွင့္တြဲေပးရမည္။ အစာအိမ္နာရွိသူမ်ား ေက်ာက္ကပ္ မေကာင္းသူမ်ား ေရွာင္ရမည္။ တခါတရံ ပန္းနာရွိသူမ်ား အတြက္ေရွာင္သင့္သည္။ ေဂါက္ေရာဂါ ရွိသူမ်ားကို မေပးသင့္၊ တုပ္ေကြး၊ ေရေၾကာက္ ေရာဂါရွိသူမ်ားကို မေပးသင့္၊ ကိုယ္ဝန္ရွိေနစဥ္ႏွင့္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနစဥ္ ေရွာင္သင့္သည္။
မေကာင္းေသာသတၱိမ်ား၊ နားပါးသည္။ မ်ားမ်ားေပးက ဆိုးရြားႏိုင္သည္။ အစာအိမ္ႏွင့္ အူတြင္ အနာျဖစ္၊ နားထဲက အသံထြက္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းမူးအိပ္ခ်င္၊ ဗိုက္နာ၊ ပ်ဳိ႕၊ ဝမ္းပ်က္၊ ရင္ပူေလာင္၊ ဝမ္းထဲ ေသြးယိုေနက ဝမ္းအမဲ ေရာင္သြားမည္။ ေသြးအားနည္းျခင္း ျဖစ္မည္။

IBUPROFEN
(စတီရြိဳက္) မပါေသာ (အေရာင္) သက္သာေစသည့္ေဆးအုပ္စု (NSAIDs) ဝင္ျဖစ္သည္၊ ၎ကို သာမန္အကိုက္၊ အနာ၊ အဖ်ား၊ အေရာင္၊ ရာသီဆင္းစဥ္နာျခင္းတို႔အတြက္ သံုးႏိုင္သည္။ ၂ဝဝ-၄ဝဝ မီလီဂရမ္၊ ၄-၆ နာရီျခား၊ အဆစ္နာျခင္း၊ ၃ဝဝ-၈ဝဝ မီလီဂရမ္၊ ၃-၄ နာရီျခား၊ ကေလး၊ ၆လ မွ ၁၂ ႏွစ္၊ ၅-၁ဝ မီလီဂရမ္၊ ေကဂ်ီ၊ အမ်ားဆံုး ၃.၂ ဂရမ္ ထက္မပိုေစရ၊ (၁ဝ) ရက္ထက္ မေက်ာ္ေစရ၊ အစာႏွင့္ တြဲေပးရမည္။
မေကာင္းေသာသတၱိမ်ား၊ အနီေရာင္အင္ျပင္၊ နားထဲက အသံထက္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းမူး၊ အိပ္ခ်င္၊ ဗိုက္နာ၊ ပ်ဴိ႕၊ ဝမ္ပ်က္၊ ရင္ပတ္ပူေလာင္၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူတြင္ အနာျဖစ္မည္။ ဝမ္းထဲေသြးယိုေနက ဝမ္းအမည္းေရာင္ သြားမည္၊

Antacids and Acid reducers chart ေလနာေရာဂါအတြက္ေပးရမည့္ေဆးမ်ား၊

Antacids အင္တီအက္စစ္၊
• Aluminium Hydroxide and Oxide 250-1500 mg TDS
• Calcium carbonate and magnesium hydroxide (milk of magnesia)
• Calcium Carbonate 1250-1500 Oral
• Magnesium Oxides and Magnesium hydroxide (milk of magnesia) 200-400 mg TDS Oral
• Sodium bicarbonateand citric acid
• Bismuth Subsalicylate 530 mg QID

H Blockers2 ဘီတာဘေလာ့ကာမ်ား၊
• Cimetidine (HCl) 400 mg BD Oral
• Famotidine 20-40 mg Oral
• Ranitidine 150 mg TDS Oral/IV/IM

Proton Pump Inhibitor ပ႐ိုတြန္ပန္႔ အင္ဟဘစ္တာ
• Omeprazole 20-40 mg Daily Oral
• Other drugs အျခားေဆးမ်ား
• Atropine (Sulphate) 0.5 to 1.0 mg IV/IM
• Amisulpride 0.714-4.285 mg/kg Daily Oral
• Diclofenac (Na) 75 mg deep IM or 25-75 mg BD Oral
• Lansoprazole 15-30 mg Daily Oral

ေလနာေရာဂါႏွင့္ မသင့္သည့္ေဆးမ်ား၊
Aminophylline, Aminoprofen, Caffeine, Corticotropin, Diclofenac (Na), Ibuprofen, Indomethacin, Mefenamic Acid, Methylprednisolone (Na Succinate), Nicotine and Nicotinic Acid, Phenylbutazone, Prednisolone and Prednisone, Probenecid, Sodium Salicylate

• 13 ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆးအုပ္စု (၁၃) စု
• 60 ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆး (၆ဝ)
• Penicillins အမ်ိဳးအစားမ်ား၊

60 ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆး (၆ဝ)

ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆးမ်ား
13 ANTIBIOTICS GROUPS ပဋိဇီဝေဆးမ်ား အုပ္စု (၁၃) မ်ိဳးခဲြထားသည္။

1. Aminoglycosides (အမိုင္ႏိုဂလုိကိုဆိုက္) အုပ္စု၊ အုပ္စုခြဲ (၇)မ်ဳိး ရွိသည္။ Aminoglycosides (Amikacin, Gentamicin, Kanamycin, Neomycin, Netilmicin, Streptomycin, Tobramycin)
2. Carbapenems (ကာဘာပင္နင္)အုပ္စု၊ အုပ္စုခဲြ (၂)မ်ိဳးရွိသည္။ (Imipenem, Meropenem (ကာဘာပင္နင္)အုပ္စု၊ (တစ္ရွဴးမ်ား ေသ၍ ပုတ္ျခင္း)၊ (ပိုးဝင္ျခင္း)၊ (ႏူမိုးနီးယား-အဆုပ္ခဲျခင္း)၊
(ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းမ်ားပိုးဝင္ျခင္း စသည္တိုိ႔အတြက္ ေဆးမ်ား) အုပ္စုခဲြ (၂) မ်ဴိးရွိသည္။

3. Cephalosporins 1st generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ပဌမမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဳိးရွိသည္။ (Cefadroxil, Cefazolin, Cephalexin) (အေရျပားႏွင့္ အသားႏုမ်ား ပိုးဝင္ျခင္း အတြက္ေဆးမ်ား) အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဳိး ရွိသည္။

4. Cephalosporins 2nd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၆)မ်ဳိးရွိသည္။ (Cefaclor, Cefamandole, Cephalexin, Cefoxitin) (အသက္ရွဴလမ္းႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္ ထဲပိုးဝင္ျခင္း)

5. Cephalosporins 3rd generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ တတိယမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခြဲ (၈)မ်ဳိးရွိသည္။ (Cefixime, Cefdinir, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftizoxime, Ceftriaxone) (အေျပာ့စား-အျပင္းစား ဗက္တီးရီးယားမ်ားဝင္ ျခင္း)မ်ား၊ ျပင္းပါက ထိုးေဆးေပးပါ၊

6. Cephalosporins 4th generation (ကက္ဖလိုစပိုရင္ စတုတၳမ်ဳိးဆက္အုပ္စု)၊ (Cefepime) (ခုခံအားနည္း ေနသူအား အျပင္းစားဗက္တိီးရီးယားမ်ားဝင္ျခင္း၊) Cefepime (HCl) (1,000-2,000 mg BD IV) ႏူမိုးနီယား၊ အေရျပားအနာ၊ ေက်ာက္ကပ္အတြင္း ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊

7. Macrolides (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin (မက္ခ႐ိုလုိက္အုပ္စု)၊ အုပ္စုခဲြ (၃)မ်ိး ရွိသည္။ (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin, Clarithromycin (250-500 mg Daily Orally) (7.5 mg/kg Orally) နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ကင္ဆာတမ်ဴိး၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊

8. Penicillins (Amoxicillin, Ampicillin, Cloxacillin, Penicillin G (Benzylpenicillin Na or K), Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin K), Piperacillin, Ticarcillin) (ပနယ္စလင္) အုပ္စု၊ (ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ) (လိုင္းမ္ေရာဂါဆုိသည္မွာ ပိုးေကာင္ငယ္တမ်ဴိး အကိုက္ခံရ၍ အေရျပားတြင္ အနီေရာင္ အဖုအပိန္႔ထြက္ျခင္း ျဖစ္သည္၊) အုပ္စုခဲြ (၅)မ်ဴိးရွိသည္။

9. Polypeptides Polypeptides (Bacitracin, Colistin) (ေပၚလီပက္ပတုိက္) အုပ္စု၊ (မ်က္စိ၊နား၊ ဆီးအိမ္၊ အေရျပား တို႔တြင္ ပိုးဝင္ျခင္း)

10. Quinolones (ကြီႏိုလံုး အုပ္စု)၊ (Ciprofloxacin, Enoxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin) (ဆီလမ္းေၾကာင္း၊ က်ားဆီးအႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား)

11. Sulfonamides (Sulfacetamide, Trimethoprim-Sulfamethoxazole) (ဆာလ္ဖိုနမိုက္) အုပ္စု၊ for Urinary tract infections

12. Tetracyclines (Demeclocycline, Doxycycline, Tetracycline) (တက္ထရြာဆုိက္ကလင္း) အုပ္စု၊

13. Miscellaneous antibiotics အျခားေသာ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား၊ (၁၁)မ်ဳိးရွိသည္။

Penicillins အမ်ိဳးအစားမ်ား၊
1. Penicillin G ပနယ္စလင္-ဂ်ီ

2. Anti-Staphylococcal Penicillins (Nafcillin, Oxacillin, Cloxacillin and Dicloxacillin) စတက္ဖလိုေကာကပ္ ေခၚ ဗက္တီးရီးယားကိုႏိုင္သည့္ ပင္နယ္စလင္၊

3. Broad spectrum Penicillins ဗက္တီးရီယားအမ်ားအျပားကိုႏုိင္သည့္ပင္နယ္စလင္၊

4. Second generation (Ampicillin, Amoxicillin and related agents) ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ပင္နယ္စလင္၊

5. Third generation (Carbenicillin and Ticarcillin) တတိယ မ်ိဳးဆက္ပင္နယ္စလင္၊

6. Fourth generation (Piperacillin) စတုတၳမ်ဳိးဆက္ပင္နယ္စလင္၊

Penicillin သည္ ေအာက္ပါ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေကာင္းသည္။
• Streptococcal ပိုးေၾကာင့္ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ Benzylpenicillin (+low dose Gentamicin),
• Enterococcal ပိုးေၾကာင့္ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ Amoxicillin (+low dose Gentamicin),
• Staphylococcal ပိုးေၾကာင့္ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ Flucloxacillin (+ Gentamicin) လူစုလူေဝးမွ ရသည့္ ႐ိုး႐ိုး ႏူမိုးနီးယား Amoxicillin
• ဦးေႏွာက္အေျမွး ေရာင္ျခင္း၊ Benzyl penicillin 1.2g (adult), 300mg (infant), 600mg (child to 9 years old)
• ဆီလမ္းေၾကာင္း ေအာက္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ Amoxicillin x 3 days
• လူစုလူေဝးမွရသည့္ ေသြးထဲ ပိုးးဝင္ျခင္း၊ Broad spectrum penicillin (+ aminoëlycoside)
• Meningococcal ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ Benzyl penicillin
• ျပည္တည္နာ၊ သြားဖံုးေရာင္၊Penicillin V or amoxicillin
• ဆိုင္းနပ္စ္ Amoxicillin
• နားအျပင္ပိုင္းေရာင္ျခင္း Flucloxacillin
• နားအတြင္းပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ Amoxicillin
• လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ Penicillin V
• အေရျပားနာ၊ Flucloxacillin
• မ်က္ႏွာအနာ၊ Penicillin V
• အေရျပားေရာင္နာ၊ Penicillin V + flucloxacillin

မွတ္ခ်က္၊
• Benzathine Penicillin Injection အား ေလးဘက္နာကာကြယ္ရန္၊ ျဖစ္ခါစဆစ္ဖလစ္ ေရာဂါမ်ားအတြက္သံုးသည္။
• Benzylpenicillin (penicillin G) Injection အား အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဦးေႏွာက္ေျမွးေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီယား၊ အဆုပ္ျပည္တည္ျခင္း၊ လူစုလူေဝးမွရသည့္ႏူမိးနီးယား၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ကေလးမ်ား၌ ေသြးထဲပိုးဝင္ ျခင္း၊ ေရာဂါမ်ားအတြက္ထိုးေပးရသည္။
• Procaine Benzylpenicillin (Procaine Penicillin) Injection အား ဆစ္ဖလစ္၊ အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ နီျမန္း၍ေရာင္ျခင္း၊ ေဒါင့္သန္းေရာဂါမ်ား အတြက္ ထိုးေပးရသည္။
• Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V) Tablet အား ေအာက္ပါ ေရာဂါမ်ားအတြက္ သံုးသည္။ အာသီးေရာင္၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ အေရျပားနာမ်ား၊ ေလးဘက္နာကာကြယ္ရန္၊ မဆိုးရြားေသာ သြားဖံုးေရာင္ metronidazole ႏွင့္ တြဲေပးပါ။

Penicillin ၏မေကာင္းေသာသတၱိမ်ား။ အသက္ေသေစႏိုင္သည္အထိဆိုးသည့္ေဆးမတည့္ျဖစ္ျခင္း၊

60 ANTIBIOTICS ပဋိဇီဝေဆး (၆ဝ)

1. Amikacin (Sulphate) (5 mg/kg BD IV/IM) (7.5 mg/kg BD IV) မီးေလာင္နာ၊ သဲေျခအိပ္ျပြန္ ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေမြးစကေလးပိုးဝင္ျခင္း။ ဝမ္းတြင္းေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊

2. Amoxacilin ပနယ္စလင္အုပ္စုဝင္ ပဋိဇီဝေဆးျဖစ္သည္။ အျခားအုပ္စုဝင္ေဆးမ်ားမွာ Ampicillin ျဖစ္သည္၊ ၎တို႔သည္ ဗက္တီရီးယားကိုေသေအာင္မသတ္၊ သို႔ေသာ္ မ်ိဳးမပြါးေအာင္လုပ္သည္။ နားအလယ္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ လည္ပင္းေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အသံျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ေရာင္ျခင္း၊ (ႏူမိုးနီးယား)၊ ဆီးေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ (ဂႏိုးရီးယား) ေခၚ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္သည့္ေရာဂါတမ်ိဳး၊ H. influenzae, N. gonorrhoea, E. coli, Pneumococci, Streptococci, and certain strains of Staphylococci ပိုးတုိ႔အတြက္ ေကာင္းသည္၊ 250 mg TDS; 500 mg TDS; 500 mg BD; 875 mg BD; Children older than 3 months but less than 40 kg are treated with 25 mg/kg/day in divided doses BD, 20 mg/kg/day in divided doses TDS, 40 mg/kg/day in divided doses TDS or 45 mg/kg/day in divided doses BD; (ဂႏိုးရီးယား) 3 Gm stat မေကာင္းေသာသတၱိမ်ား၊ ဝမ္းပ်က္၊ ေခါင္းမူး၊ ရင္ပတ္ပူေလာင္၊ အိပ္မရ၊ ပ်ဴိ႕၊ ယား၊ အန္၊ ဗိုက္နာ၊ ေသြးထြက္၊ အနီေယာင္အင္ျပင္ထြက္ျခင္း။

3. Ampicillin: (250-500 mg QID Oral) (500-1,000 mg QID IV/IM) (18.75 mg/kg QID Oral/IV/IM) ပဋိဇီဝေဆးျဖစ္သည္၊ အသံုးမ်ားဆံုးျဖစ္သည္၊ Penicillin ႏွင့္ သတၱိတူေသာ္လည္း Ampicillin, Amoxicillin တို႔သည္ Gram-negative bacteria တို႔အားပိုမိုထိေရာက္သည္၊ နားအလည္ပိုင္း(အင္ဖက္ရွင္)၊ (ဆိုင္းနပ္စ္)၊ ဆီးအိမ္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ (ဂႏိုရီယား)၊ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္၊ အစာမစားမီ ၁ နာရီ၊ စားၿပီး ၂ နာရီျခား၍ ေပးရမည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ တေန႔ (၄)ႀကိမ္၊ ၇-၁၄ ရက္ေပးရမည္၊ ဂႏိုေရာဂါအတြက္ဆိုပါက တႀကိမ္တည္း ၅ဝဝ မီလီဂရမ္ (၇)လံုး Probenecid (Benemid) ႏွင့္ တြဲ၍ေပးရမည္။ မေကာင္းေသာ သတၱိမ်ား၊ ပ်ဴိ႕၊ အန္၊ အစားပ်က္၊ ဝမ္းပ်က္၊ ဗိုက္နာ၊

4. Azithromycin (250-500 mg Daily Orally) (20 mg/kg Orally) သားအိမ္ဝ ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ေအာက္ပိုင္း- အထက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားပိုးဝင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ (လိုင္မ္)ေရာဂါ၊ အေရျပားနာ၊ အာေခါင္ ေရာင္ျခင္း၊ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ အစာေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ေမြးစကေလးငယ္မ်ားမ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မႏိုင္ျခင္း၊ (ပနယ္စလင္) မတည့္လ်င္ေပးျခင္း၊

5. Bacitracin: (12500.000 IU/g TDS Topical) ပိုးေသေစသည့္လိမ္ေဆး၊

6. Benzathine Penicillin G ဆစ္ဖလစ္ 2.4 million units IM stat dose; ထိုးေဆး၊

7. Benzylpenicillin (Na or K) ထိုးေဆး၊ (85.71 – 171.42 mg/kg Daily IV) (37.5 mg/kg QID IV) 23 mg/kg 8 hourly Orally x 5-7 days ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ (85.71 – 171.42 mg/kg Daily IV) (37.5 mg/kg QID IV) ေလးဘက္နာ၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ေဒါင့္သန္းေရာဂါ၊ ဆံုဆို႔နာေဆး၊ ဦးေႏွာက္ေျမွးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊ ေဒါင့္သန္းေရာဂါ၊ ဆံုဆို႔နာေဆး။

8. Cefaclor (Monohydrate) (250-750 mg TDS Orally) (7 mg/kg TDS Orally) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊

9. Cefadroxil (500-1,000 mg BD Orally) (12.5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ Cefadroxil (500-1,000 mg BD Orally) (12.5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ Cefadroxil 500-750-1000 mg BD Orally ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျဖစ္ၿပီး ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ (အင္းဆက္အဆိပ္အတြက္ ေျဖေဆး၊ အေရျပားနာမ်ား၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊)

10. Cefamandole (Na) (500-2,000 mg TDS IM/IV) (33.33 mg/kg TDS IV/IM) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊ သဲေျခလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊

11. Cefazolin (500-2,000 TDS IV/IM) (25 mg/kg TDS IV/IM) ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ ေယာက္်ား ဆီးႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ သဲေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊

12. Cefdinir အေရျပားအနာ၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာေခါင္ျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊

13. Cefepime (HCl) (1,000-2,000 mg BD IV) (ကက္ဖလိုစပိုရင္ စတုတၳမ်ိဳးဆက္အုပ္စု)၊ ႏူမိုးနီယား၊ အေရျပားအနာ၊ ေက်ာက္ကပ္အတြင္းေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ (ႏူထိုဖီးလ္)ေသြးျဖဴဥတမ်ိဳးနည္းသည့္ေရာဂါ၊

14. Cefixime (200-400 mg Daily Orally) (4 mg/kg BD Orally) အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား ဆီးျပြန္အဝ ေရာင္ျခင္း၊ တုိက္ဖြိဳက္၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊

15. Cefoperazone (Na) (1-2 gm BD IV) (62.5 mg/kg BD IM/IV) ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ တင္ပဆံုတြင္း အဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊

16. Cefotaxime (Na): (1-2 gm BD IV/IM) (50 mg/kg TDS IM/IV) ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးေမြးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ခဲြစိတ္လူနာ၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲ ဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊

17. Cefotetan UTI 20 mg/kg IV BD အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္းေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ သြားပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊

18. Cefoxitin (1-2 gm IM) (22.5 mg/kg QID IM) အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခငး္၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊ ဆီးလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ HIV ျဖစ္ၿပီး (ႏူထုိဖိးလ္) နည္းျခင္း၊

19. Cefpodoxime (Proxetil) (100-100 mg BD Orally) (5 mg/kg BD Orally) အသက္ရွဴလမ္း အထက္ပိုင္း-ေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပား(အင္ဖက္ရွင္)၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ဦးေခါင္း ေလခိုေပါက္မ်ား ပိုးဝင္ျခင္း၊

20. Cefprozil (Monohydrate) အသက္ရွဴလမ္း ေအာက္ပိုင္း-အထက္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊

21. Ceftazidime Pentahydrate (1-6 gm TDS IV/IM) (37.5 mg/kg TDS IV/IM) ေသြးထဲဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီေရာင္ျခင္း၊ တင္ပဆံုတြင္းအဂၤါေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ သဲေျခလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ေအာက္ပိုင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ျပည္တည္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုး အတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊

22. Ceftizoxime (Na): (1,000 mg Daily IM) (50 mg/kg TDS IM/IV) ေသြးထဲဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊

23. Ceftriaxone (Na) (1-2 gm Daily IV/IM) (50 mg/kg Daily IV/IM) ေသြးထဲ ဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊ အေရျပား အနာ၊ အသက္ရွဴလမ္းေအာက္ပိုင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး - အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသဲ-ႏွလံုး အစားထိုးျခင္း၊ တိုက္ဖြိဳက္၊ ခဲြစိတ္လူနာ၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ဂႏိုးရီးယား၊

24. Cephalexin (Monohydrate): (4-8 gm TDS IV) (0.5 – 1.5 gm TDS Oral/IV) (5 mg/kg BD Oral) အသက္ရွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ စိတ္ေရာဂါ၊ အေရျပားအနာ၊

25. Cephalothin (Na) 120 mg/kg IV daily အ႐ိုး-အဆစ္နာ၊ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ေမြးလမ္း- ဆီးလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊

26. Chloramphenicol (500-1,000 mg QID Oral/IV) (18.75 mg/kg QID IV/Oral) (0.5%m/v 2 hourly Eye) (1% m/v 6 hourly Eye) (1% Ear) တိုက္ဖြဳိက္၊ မ်က္စိအတြင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေလမႀကိဳက္ေသာပိုး၊ ပလိပ္ေရာဂါ၊ ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ျပည္တည္နာ၊ မ်က္္ၾကည္လႊာေရာင္ျခင္း၊ (ဆာလ္မိုနဲလား) ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမွး ေရာင္ျခင္း၊ 6 Gm/day in 4 divided doses

27. Ciprofloxacin (HCl): (100-400 mg BD IV) (250-750 mg BD Oral) (3.75 mg/kg BD IV) (12.5 mg/kg TDS Oral) (3.75 mg.kg BD IV) အသက္္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ က်ားဆီးႀကိတ္ေရာဂါ၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ ေရာဂါမ်ား၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ သံဓါတ္နည္းသည့္ ေသြးအားနဲေရာဂါ၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ ေရာင္ျခင္း၊

28. Clarithromycin (250-500 mg Daily Orally) (7.5 mg/kg Orally) နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ကင္ဆာ၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊

29. Clindamycin (HCl): (150-450 QID Oral) (300-600 QID IV/IM) (4.5 mg/kg TDS Oral) (7.5 mg/kg QID IM/IV Infusion) ဝက္ၿခံ၊ ဝမ္းဗိုက္ထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ငွက္ဖ်ား၊ ႐ိုးတြင္းျခင္းဆီေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ သြားကိုက္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာင္ျခင္း၊ (ဆထြက္ပတိုေကာ့ကပ္)ႏွင့္ (စတက္ဖလို ေကာကပ္စ္) ဗက္တီးယားမ်ားဝင္ျခင္း၊

30. Cloxacillin (Na) (250 mg QID IM) (500 mg QID IV/Orally) (500 mg Daily Intr-peritoneal) (18.75 mg/kg QID Orally) အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ျခင္း၊

31. Colistin (Sulphate & Sulphomethate Na): (0.833 – 1.66 mg/kg TDS IM) (0.021 – 0.042 million units/kg TDS Oral) (0.037 mg/kg TDS Oral) ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကင့္ ကိုယ္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးနဲျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အူမွပိုးမ်ားေသေစျခင္း၊ အစာအိမ္အနာ၊ ကင္ဆာတမ်ဳိး၊ အေပၚယံႏွင့္ အတြင္းပိုင္း (အင္္ဖက္ရွင္)၊

32. Demeclocycline (HCl): (8.571 – 12.857 mg/kg TDS Oral x up to 3 days after cure) ဝက္ၿခံ၊ ဆီး-ေမြးလမ္း-အစာလမ္းမ်ားေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အသက္ရွွဴလမးပိုးဝင္ျခင္း၊

33. Doxycycline (HCl): (200 mg stat 100 mg Daily Oral) ဝက္ၿခံ၊ ေမြးလမ္း- ဆီးလမ္းပိုး ဝင္ျခင္း၊ အစာလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ (ဖယ္လ္စီပဲရန္)ငွက္ဖ်ား၊ မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊

34. Enoxacin: (200-400 mg BD Oral) အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ဆီးျပြန္ပိုးဝင္ျခင္း၊ အစာေျခလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊

35. Erythromycin (250-500 mg QID Orally) (18.75 mg/kg QID Orally) (လိုင္မ္)ေရာဂါ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ဆစ္ဖလစ္၊ အသက္ရွဴလမ္း အထက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အစာေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ေမြးစ ကေလးငယ္မ်ား မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ႏိုင္းျခင္း၊ (ပနယ္စလင္) မတည့္လ်င္ေပးသည္၊

36. Ethambutol (HCl): (15-25 mg/kg Daily Oral x 60 days) (လူကီးမီးယား)ေခၚ ေသြးအားနည္း ေရာဂါ၊ တီဘီ၊

37. Fosfomycin: Urinary tract infection. (1 gm TDS IM) (1-4 gm TDS IV) (500 mg QID Oral) (25 mg/kg QID Oral) ဆီးလမး္ပိုးဝင္ျခင္း၊

38. Gentamicin (Sulphate) (1.0 – 2.5 mg/kg TDS IV/IM) (2.5 mg/kg TDS IV/IM) ႐ုတ္ရက္ဝမ္းပ်ုက္ျခင္း၊ သဲေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ေဆး႐ံု အတြင္းလူနာမ်ားႏူမိုးနီးယား၊ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊ ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္ေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊

39. Imipenem (125-500 mg DB-TDS IM/IV) (15 mg/kg TDS IV Infusion) ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုနီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပား အနာ၊ ဦးေႏွာက္ ျပည္တည္နာ၊ ေမ့ေဆးေပးစဥ္ အစာေျခအရည္နည္းေစရန္၊ အ႐ိုးအဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ေယာက္်ား ဆီးႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊

40. Isoniazid (INH): (300 mg Daily Oral) (10 mg/kg Daily Oral) (တီဘီ)ေဆး၊ အျခားေဆးႏွင့္ တြဲေပးရသည္။

41. Kanamycin (Acid Sulphate) (500 mg TDS IV/IM) (1 Gm QID Orally) (7.5 mg/kg TDS IV/IM) ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ အူေရာင္ျခင္း၊ တီဘီ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အသဲေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ျခင္း၊

42. Levofloxacin: (500 mg BD IV) (250 mg BD Oral) ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ကိုေရာင္ျခင္း၊ နားအျပင္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊

43. Lomefloxacin (HCl): (400 mg Daily Oral) ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္း၊

44. Meropenem (500 mg TDS IV) (30 mg/kg BD-TDS IV) ဝမ္းတြင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အဆုပ္ထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ မ်ိဳးပြားလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊

45. Metronidazole ေမြးလမ္းေၾကာင္းတြင္ (ထရြိဳင္ကိုမိုးနပ္စ္) ႏွင့္ (ဂိုင္ယာဒီယား) ပိုးမ်ားဝင္ ျခင္း၊ တင္ပဆံုရိုးတြင္း အဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္အတြင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းကိုက္ျခင္း၊ သားအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ 250-500 mg TDS Metronidazole: (400 mg TDS Oral) (7.5 mg/kg TDS Oral) ဗက္တီးရီယားႏွင့္ (ပ႐ိုတိုဇိုဝါး) ကိုႏိုင္သည့္ေဆး၊ (အမီးဗား) ဝမ္းကိုက္ ေရာဂါ၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္းဝင္သည့္ပိုးမ်ား၊ ႐ုတ္တရက္ သြားပုိးဝင္ျခင္း၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ကင္ဆာ၊ စိတ္ေရာဂါအခ်ဳိ႕၊

46. Neomycin (Sulphate) (4-12 gm Daily Orally) (0.5% Topical) အစာလမ္းေၾကာင္းအား ပိုးသန္႔ေစရန္၊ = 1 Gm QID x 1-2 days before bowel surëery အသဲေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထိုခိုက္ျခင္း၊ = 1 Gm QID ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာမ်ား၊ မခဲြမီပိုးသန္႔ေစရန္၊ အသဲအလုပ္မလုပ္၍ သတိေမ့ျခင္း၊ လိမ္ေဆးမ်ား၊ (ကိုလက္စတီေရာ)မ်ားျခင္း၊ အနာဒဏ္ရာမ်ား၊ မေကာင္းေသာ သတၱိမ်ား၊ နား-ေက်ာက္ကပ္တုိ႔အား ထိခိုက္ေစသည္၊

47. Netilmicin (Sulphate) UTI. (3-4 mg/kg IV/IM TDS) (2.142 mg/kg BD IM/IV) ေသြးဆံုးၿပီးအမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ ေနာက္က်ေသာ ရင္သားကင္ဆာ၊ ဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ႏွလံုး အလုပ္ မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္စဥ္ (အင္ဖက္ရွင္)ဝင္ျခင္း၊ အဆစ္ထဲပိုးဝင္ျခင္း၊

48. Nitrofurantoin 100 mg BD (0.714 – 1.428 mg/kg QID Oral) ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊

49. Norfloxacin: (400 mg BD Oral) (0.3% QID Eye) ဆီးလမး္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဆီးျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ သားအိမ္အဝ ေရာင္ျခင္း။ က်ားဆီးႀကိတ္ နာတာရွည္ေရာင္ျခင္း၊

50. Ofloxacin: (300-400 mg BD Oral/IV) (0.3% QID Eye) အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ ခရီးသြားဝမ္းပ်က္ေရာဂါ၊ အေရျပားနာ၊ တင္ပဆံု႐ိုးတြင္းအဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ၊ က်ားဆီးႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ သံဓါတ္နဲေသြးအားနည္းေရာဂါ၊ မ်က္စိ အၾကည္လႊာ ေရာင္ျခင္း၊ အနာ-အကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆး ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အစာအိမ္နာ၊ ဆီးခ်ဳိ္နာ၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊

51. Phenoxymethyl Penicillin Potassium = Penicillin V ျပည္တည္နာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊ နားအနာ၊ ေလးဘက္နာ၊ အေရျပား အနာ၊ (ရူမက္တစ္) အဖ်ားေရာဂါ၊ လည္ေခ်ာင္းနာေဆး၊ 250-500 mg QID; 12.5 mg/kg QID နားျပည္ယိုျခင္း၊ ဆံုဆို႔နာ၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-ဆစ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊

52. Piperacillin (Na): (4.0 mg QID IV) (50 mg/kg QID IV) ႏွလံုးအတြင္းးသားေရာင္ျခင္း၊ ဗက္တီးရီးယားအမ်ိဳးမ်ဳိး ဝင္ျခင္းေရာဂါမ်ား၊ ေလးဘက္နာ၊ အာသီးေရာင္၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ပုိးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္၊

53. Pyrazinamide: (20-30 mg/kg Daily Oral) (Maximum dose 3 g/24hr. Usually given during 1st 2 months of therapy. (5 mg/kg QID Oral)ငွက္ဖ်ားေဆး၊ တျခားေဆးႏွင့္ တြဲေပးရသည္၊ (လူကီးမီးယား)ေခၚ ေသြးအားနည္း ေရာဂါ၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ (တီဘီ) 2 Gm/dose

54. Rifampin (တီဘီ)၊ (လက္ပ႐ိုစီေရာဂါ) 600 mg/dose (450-600 mg Daily Oral 30 minutes before breakfast) ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါ၊ သံဓါတ္နဲေသြးအားနဲေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ တီဘီ။ ဆီးလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီယား၊ အ႐ိုးေရာဂါ တမ်ိဳး၊လက္ပ႐ိုစီ၊ ႏွလံုးအတြင္းလႊာေရာင္ျခင္း၊

55. Streptomycin: 15 mg/kg OD-BD ပဋိဇီဝထိုးေဆး၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ တီဘီ၊ ပလိပ္ေရာဂါ၊ ၎ေဆး တမ်ိဳးထဲမေပး၊ ေဆးၿပီးသည့္အတြက္ သိပ္မသံုးေတာ့၊ (ဂႏိုးရီးယား)ေရာဂါ၊ သားအိမ္အဝေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းအဝ ေရာင္ျခင္း၊ 2,000-4,000 mg IM Daily;

56. Sulfonamide and trimethoprim (Septrin) Adults and children 40 (kg) of body weight and over—800 (mg) of sulfamethoxazole and 160 mg of trimethoprim BD. Older and children up to 40 kg of weight—Dose is 20 to 30 mg of sulfamethoxazole and 4 to 6 mg of trimethoprim per kg (9.1 to 13.6 mg of sulfamethoxazole and 1.8 to 2.7 mg of trimethoprim per pound) of body weight every twelve hours. ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေလျပြန္ေရာင္၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ခရီးသြားစဥ္ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ (၂)လ ေအာက္ကေလးမေပးရ၊

57. Sulphacetamide: (10-30% QID Eye) မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊

58. Tetracycline (HCl): (250-500 mg QID Oral) (0.5-1% QID Eye) ဝက္ၿခံ၊ မ်က္စိနာ၊ ဆစ္ဖလစ္၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ႏူမိုးနီးယား၊ မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ၊ အသက္ရွဴလမး-ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ (အမီးဘား) ဝမ္းကိုက္၊

59. Ticarcillin (di Na): (71.43 – 95.24 mg/kg TDS Slow IV) (62.5 mg/kg Slow QID IV/IM) ဗက္တိီရီးယား အမ်ဳိးမ်ဳိးဝင္ျခင္း၊ ေလမႀကိဳက္ေသာ ဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊

60. Tobramycin (3-5 mg/kg IM/slow IV) (2.25 mg/kg TDS IM/IV) သဲေျခအိပ္ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိပိုးဝင္ ျခင္း၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အနာ- အကိုက္ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အစာအိမ္အနာ၊ ေက်ာက္ကပ္ မေကာင္း၍ ဆီးနည္းသည့္ေရာဂါ၊

61. Vancomycin အျခားပဋိဇီဝေဆးမ်ား မတိုးသည့္ပိုးမ်ား အတြက္ေဆး၊ 15 mg/kg BD (500 mg QID IV Infusion) (0.25 mg/kg.min TDS IV Infusion)

ESL အဂၤလိပ္စာ

ေက်ာင္းစဖြင္ျပီလို႔ေရးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ဘာသင္တဲ့ေက်ာင္းလဲ ဆရာတဲ့။  ေက်ာင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ေရးထားျပီး။ တေယာက္က ေမးဖူးတယ္။ အခုမွ...