Monday, November 5, 2012

Angina treatment နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းရင္

Mon, Nov 5, 2012 at 5:52 PM
ကြ်န္ေတာ္ နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းရင္ တြဲဖက္သံုးစြဲရတဲ့ ေဆးေလးေတြသိခ်င္လို႔ပါ။

ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျပီး ရင္ပတ္ တအားနာတဲ့ေရာဂါမွာ (က) တည္ျငိမ္မႈရွိတာနဲ႔ (ခ) မတည္ျငိမ္တာဆိုျပီး ၂ မ်ိဳးရွိတယ္။ Stable angina တည္ျငိမ္မႈရွိေနရင္ (၁) Medications ေဆးဝါး နဲ႔ (၂) Lifestyle changes လူေနမႈပံုစံေျပာင္းတာ လုပ္ရမယ္။ Angioplasty with stenting ေခၚတဲ့ ခြဲစိတ္ကုသတာ မလိုဘူး။

ေဆးဝါးေတြကေန ခံစားရတဲ့ လကၡဏာေတြကို သက္သာေစမယ္။
1. Aspirin. Aspirin reduces the ability of your blood to clot, making it easier for blood to flow through narrowed heart arteries. Preventing blood clotting may reduce your risk of a heart attack.
2. Nitrates. Nitrates are often used to treat angina. Nitrates relax and widen your blood vessels, allowing more blood to flow to your heart muscle. You might take a nitrate when you have angina-related chest discomfort, before doing something that usually triggers angina (such as physical exertion), or on a long-term preventive basis. The most common form of nitrate used to treat angina is nitroglycerin tablets that you put under your tongue.
3. Beta blockers. Beta blockers work by blocking the effects of the hormone epinephrine, also known as adrenaline. As a result, your heart beats more slowly and with less force, thereby reducing blood pressure. Beta blockers also help blood vessels relax and open up to improve blood flow, thus reducing or preventing angina.
4. Statins. Statins are drugs used to lower blood cholesterol. They work by blocking a substance your body needs to make cholesterol. They may also help your body reabsorb cholesterol that has accumulated in the buildup of fats (plaques) in your artery walls, helping prevent further blockage in your blood vessels.
5. Calcium channel blockers. Calcium channel blockers, also called calcium antagonists, relax and widen blood vessels by affecting the muscle cells in the arterial walls. This increases blood flow in your heart, reducing or preventing angina. Calcium channel blockers also slow your pulse and reduce the workload on your heart.
6. Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors. These drugs help relax blood vessels. ACE inhibitors prevent an enzyme in your body from producing angiotensin II, a substance in your body that affects your cardiovascular system in numerous ways, including narrowing your blood vessels. This narrowing can cause high blood pressure and force your heart to work harder.
7. Ranolazine (Ranexa). Ranolazine, an anti-angina medication, may be prescribed with other angina medications, such as calcium channel blockers, beta blockers or nitroglycerin.

Lifestyle changes လူေနမႈပံုစံေျပာင္းျခင္း
၁။ Smoking ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။
၂။ Eat a healthy diet အစားအေသာက္ျပဳျပင္ပါ။ Saturated fat, Whole grains ေတြကို ေရွာင္ပါ။ Fruits and Vegetables ေတြစားသံုးပါ။ Cholesterol စစ္ေဆးျပီးထိန္းပါ။
၃။ Lack of physical activity ကိုယ္လက္လႈတ္ရွားမႈ ေန႔တိုင္းလုပ္ေပးပါ။
၄။ Excess weight ကိုယ္အေလးခ်ိန္ခ်ပါ။
၅။ Underlying conditions ေအာက္ခံက်န္းမာေရးလိုအပ္တာကို ကုသပါ။ ဥပမာ Diabetes ဆီးခ်ိဳ၊ High blood pressure ေသြးတိုး နဲ႔ High blood cholesterol ကိုလက္စေထာမ်ားျခင္း။
၆။ Stress စိတ္ဖိအားေလွ်ာ့ခ်ပါ။

ေဆးဆိုင္မွာဝယ္လို႔ရတဲ့ေဆးနာမည္ (၂ဝ) ကေတာ့ ဒါေတြျဖစ္တယ္။ ေဆးအမ်ိဳးအစာကို ကြင္းထဲမွာေရးထားတယ္။
1. Caduet (amlodipine/atorvastatin class: antihyperlipidemic combinations, antihypertensive combinations)
2. Calan (verapamil class: calcium channel blocking agents, group IV antiarrhythmics)
3. Coreg (carvedilol class: non-cardioselective beta blockers)
4. Corgard (nadolol class: non-cardioselective beta blockers)
5. Ecotrin (aspirin class: platelet aggregation inhibitors, salicylates)
6. Fragmin (dalteparin class: heparins)
7. Heparin Sodium (heparin class: heparins)
8. Inderal (propranolol class: group II antiarrhythmics, non-cardioselective beta blockers)
9. Inderal LA (propranolol class: group II antiarrhythmics, non-cardioselective beta blockers)
10. Integrilin (eptifibatide class: glycoprotein platelet inhibitors)
11. Isordil (isosorbide dinitrate class: antianginal agents)
12. Lopressor (metoprolol class: cardioselective beta blockers)
13. Lovenox (enoxaparin class: heparins)
14. Metoprolol Succinate ER (metoprolol class: cardioselective beta blockers)
15. NitroQuick (nitroglycerin class: antianginal agents, vasodilators)
16. Nitrostat (nitroglycerin class: antianginal agents, vasodilators)
17. Norvasc (amlodipine class: calcium channel blocking agents)
18. Ranexa (ranolazine class: antianginal agents)
19. Tenormin (atenolol class: cardioselective beta blockers)
20. Toprol-XL (metoprolol class: cardioselective beta blockers)

Chronic stable angina နာတာရွည္ ရင္ပတ္နာျခင္း
ႏွလံုးက ကိုယ္ခႏၶာလိုအပ္ခ်က္ကို အမီလိုက္ေအာင္ ျပင္းျပင္းထံထံ အလုပ္လုပ္ရတဲ့အခါမွာလာျဖစ္တယ္။ ရင္ပတ္နာလာမယ္။ နားလိုက္ရင္ သက္သာသြားတယ္။

Angioplasty with stenting ခြဲစိတ္ကုသဘို႔လိုသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးဝါးနဲ႔ လူေနမႈပံုစံျပင္မလား ေရြးရတယ္။ ေသြးလႊတ္ေၾကာေလးေတြ ပိတ္တာက ဆိုးေနရင္ Coronary bypass surgery ခြဲစိတ္ေပးမယ္။

Unstable angina ဆိုတာ အသစ္ထပ္ျဖစ္တာ။ နာပံုနာနည္းလဲ တမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္။ နာကကပိုျပင္းဖံမယ္၊ ၾကာေနမယ္။ နားတာနဲ႔ မသက္သာေတာ့ဘူး။ ေဆးေပးတာလဲ မသက္သာဘူး။ Heart attack ရႏိုင္တယ္ဆိုတာကုိ အခ်က္ေပးလိုက္တာဘဲ။ ခ်က္ခ်င္းေဆးကုရမယ္။ Angioplasty with stents လုပ္ေပးမယ္။

Angioplasty ဆိုတာ က်ဥ္းေနတဲ့ေသြးလႊတ္ေၾကာေလးထဲကို ဘူေဘာင္းကေလးလိုဟာထည့္သြင္းေပးတာျဖစ္တယ္။ (ကသီတာ) ဆိုတဲ့ပိုက္ငယ္ေလးသံုးတယ္။ ေပါင္ျခံေနရကေနလုပ္ရတာမ်ားတယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ အဲဒါနဲ႔အတူ ေဆးလဲထည့္သံုးတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၅-၁၁-၂ဝ၁၂

တေခတ္တခါက ျမန္မာစာကို မွန္ကန္စြာ ေရးသားၾက၏

တခါက တခါတုန္းက တခါက တဘဝ တေခတ္ တခါက တခါက ေမြးဌာနီ တခါက မေၾကးစည္ တေခတ္တခါက ျမန္မာစာကို မွန္ကန္စြာ ေရးသားၾက၏။ ေဒါက...